ALFABETİK TEST REHBERİ...

 
 • 2,5-Hegzandion
 • 5 Alfa Reduktaz Yetmezliği (SRD5A2) (L55Q)
 • 5 Alfa Reduktaz Yetmezliği (SRD5A2) (TÜM GEN)ask">5–Fluorourasil (5-Fu) (Dpd*2A) (Dihidropirimidin Dehidrogenez)(Timidilat Sentetaz)
 • 4q Yeniden Düzenlenmesi (FIP1L1/PDGFRA Füzyonu )
 • 5 Monozomisi
 • 5-HIAA (5-Hidroksiindolasetik Asit)
 • 5´-Nükleotidaz
 • 5q31 Delesyonu
 • 6q23 Delesyonu (MYB)
 • 6-Merkaptopurin (6-Mp) (TPMT Polimorfi zmi: *2, *3A, *3B Aleli)
 • 7 Trizomisi/Monozomisi
 • 7q31 Delesyonu
 • 8 Trizomisi/Monozomisi
 • 9q34 Delesyonu
 • 9p21 Delesyonu
 • 11-Deoksikortizol
 • 11q22 Yeniden Düzenlenmesi (ATM)
 • 11q23 Delesyonu
 • 11q23 MLL Mutasyonları
 • 13q14.3 Delesyonu (rb, Retinoblastom)
 • 14q32 Delesyonu (IGH)
 • 17-Ketosteroidler
 • 17-OH Pregnenolon (Bk. Adrenal Steroid Panel)
 • 17p13.1 Delesyonu
 • 20q12 Delesyonu
 • 21 Hidroksilaz (21-OH) Genetik Analizi (Bk. Kongenital adrenal hiperplazi)
 • Adenovirüs Antikorları Referans değerler:
  Negatif (Normal)
  Klinik kullanımı:
  Aktif Adenovirüs enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Adenovirüs, alt ve üst solunum yolu, konjunktivit ve gastrointestinal enfeksiyonlarına neden olan adeno ailesinden çift sarmallı DNA virüsüdür. Solunum yolu enfeksiyonlu, konjunktivitli, gastroenteritli, hemorajik sistitli hastalardan çok değişik virüsler izole edilmiştir
 • Adenozin Deaminaz (ADA) (Serum) Adenozin Deaminaz(ADA) (Serum)
  REFERANS DEĞERLER:
  < 30 U/L
  KLİNİK KULLANIMI:
  Malignitelerin ve enfeksiyonların birçok değişik tipinde (viral hepatit, infeksiyoz mononükleoz, tifoid fever ve tüberküloz), portal hipertansiyonla (asit) ilişkili karaciğer sirozunda en faydalı test ADA’dır. Plevral sıvıda yükselmiş ADA seviyeleri çok yaygın olarak Tüberküloz (TB) ile ilişkilidir. Efüzyonlarda bulunan artmış ADA aktivitesi; TB; bakteriyel enfeksiyonlar, romatolojik hastalıklar, lenfoproliferatif bozukluklarda görülür. BOS’da ADA; tüberküloz menenjit olgularında yüksektir.
  YÜKSELDİĞİ DURUMLAR:
  -Hepatit, siroz, hemokromatoz, -Hemolitik anemi, -Tüberküloz, -Prostat ve mesane karsinomları, -Talasemi majör, -Otoimmün hastalıklar, -Gut, -Enfeksiyoz mononükleoz, -Kalp yetmezliği, -Sarkoidoz.
 • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) Referans değerler: 25 - 65 pg/mL
  Klinik kullanımı:
  Hipotalamik-hipofizer bozuklukları ve ACTH sekrete edici tümörlerin tanısında yardımcıdır. Adrenal yetersizlikte, primer adrenal yetersizlik tanısı için 100 pg/ml’den daha büyük ACTH seviyeleri tanısaldır. Halbuki, hipofizer kaynaklı adrenal yetersizlikli hastaların ACTH konsantrasyonları normaldir. Hiperkortizolizm de (plazma kortizol 15 μg/dl den büyük), ACTH konsantrasyonu 5 pg/ml den daha az olduğunda, kortizol sekresyonu ACTH-Bağımsızdır. Genellikle adrenal tümör veya hiperplazilerinde 15 pg/ml’den daha büyük ACTH konsantrasyonu, ACTH-Bağımlı hiperkortizolizmi gösterir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Addison hastalığı (primer adrenal yetmezlik), -Cushing hastalığı (hipofiz bağımlı adrenal hiperplazi), -Ektopik ACTH sendromu, -Stres, -Adrenogenital sendrom (konjenital adrenal hiperplazi). Azaldığı durumlar:
  -Sekonder adrenal yetersizlik (hipofizer yetersizlik), -Cushing sendromu, -Hipopitüitarizm, -Adrenal adenoma veya karsinoma, -Steroid uygulaması.
 • Aerobik ve Anaerobik Bakteri KültürüAerobik ve Anaerobik Bakteri Kültürü
  Referans değerler:
  Negatif
  Klinik kullanımı:
  Enfeksiyon oluşumuna neden olan aerobik ve anaerobik bakterilerin tanınması ve izolasyonu amacıyla yapılır. Anaerobik bakterilerin büyük bir bölümü deri, ağız boşluğu, genitoüriner ve alt gastrointestinal sistemde bulunan normal bakteri florasını oluşturur. Tipik anaerobik enfeksiyonlar, peritonitis, karın ve pelvik abseleri, endometritis, pelvik inflamatuar hastalıkları, aspirasyon pnömonisi, ampiyem ve akciğer abseleri, sinüzit, beyin abseleri, gazlı gangren ve yumuşak doku enfeksiyonlarıdır.
 • Ailevi Akdeniz Ateşi Mutasyon Analizi (FMF)Ailevi Akdeniz Ateşi Mutasyon Analizi
  Klinik kullanımı:
  FMF, yinelenen ataklarla, ateşlenmeleri takip eden karın, göğüs ve eklem ağrıları ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Bu test ile FMF ‘e neden olabilecek bazı mutasyonlara bakılmakta
 • Aktif Protein C Rezistansı (APC-R, aPTT/APC Tarama Testi)Aktif Protein C Rezistansı (APC-R, aPTT/APC Tarama Testi)
  Referans değerler: APTT: 26-38 saniye APC/APTT: 2,4-4,0
  Klinik kullanımı:
  Protein-C, vitamin K bağımlı protein zimojen olup karaciğerdesentezlenir ve plazmada dolaşır. Plazma konsantrasyonu 5,0 μg/ml dir. Aktif protein C’nin antikoagülan fonksiyonu, endotel hücremembranına trombin ve trombomodulin ile birlikte bağlanması ile başlar. Aktif protein C, aktif haldeki faktör V ve faktör VIII’i inaktive ederek koagülasyon şelalesinin kontrollü şekilde çalışmasını sağlar. Venöz, arteriyel tromboembolizm hikayesi bulunan olgular ile venöz ve arteriyel tromboembolizm aile hikayesi olanların, olası trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
  Referans değerler: APTT: 30-40 sn.
  PTT: 60-70 sn.
  Olası Kritik Değerler: aPTT: >70 sn.
  PTT: >100 sn.
  Klinik kullanımı:
  Pıhtı oluşumunda, intrinsik sistemin ve genel yolun değerlendirilmesinde kullanılır. Antikoagülan tedavi alan hastalarda kontrolün 1,5-2,5 katı olmalıdır. Faktör 1 (fibrinojen), 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, faktörlerinin değerlendirilmesinde, prekallikrein eksikliklerinin taranmasında, Heparin, argatroban ve hirudin tedavilerinin monitorize edilmesinde kullanılır. Ayrıca DİK, Disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, dolaşan antikoagülanlar ve K vitamini yetersizliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir
  Yükseldiği Durumlar:
  -Konjenital ve kazanılmış pıhtılaşma faktör eksiklikleri, -Karaciğer sirozu,-Vitamin K eksikliği,-Lösemi,-DİK,-Heparin uygulanması,-Hipofibrinojenemi, -Von Willebrand hastalığı, -Hemofili. Azaldığı Durumlar:
  -DİK’in erken dönemi, -Yaygın kanser.
 • Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT)Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT)
  Klinik kullanımı:
  Karaciğer hastalığının tanısında en fazla kullanılan testtir. Kalpte, iskelet ve karaciğerde bulunur. AST ve ALT viral sarılığın başlangıcında süratle artar ve 1-2 hafta yüksek kalır. Toksik hepatit’te ALT ve AST artar fakat LDH hepatosit nekrozu sonucu daha büyük oranda artar.
  Yükseldiği durumlar:
  -Karaciğer hastalıkları; *Hepatit, *Siroz, *Reye sendromu *Karaciğer metastazı, -Hepatik konjesyon, -Alkolizm, -Ciddi kas travması, -Kas distrofisi, malignensi, -Pankreatit, -Enfeksiyoz mononükleoz, -MI, -Myokardit, -Renal ve pulmoner enfarktus, -Dehidratasyon, -Dermatomyozit, polimyozit, -Şok, -Konvulsiyonlar, eklampsi, -Çin otlarının kullanımı.
  Azaldığı durumlar:
  -Azotemi, malnutrisyon, -Kronik alkolik karaciğer hastalığı, -İlerlemiş kronik böbrek diyalizi, -Metronidazol.Referans değerler:
  Erkek: 10 – 40 U/L Yaşlılar: Yetişkinlerden hafif yüksek
  Kadın: 10 – 35 U/L Çocuklar: Yetişkinlerin 2 katı kadar yüksek
 • Albumin (BOS)Albumin (BOS)
  Referans değerler: ≤ 27 mg/dL
  Klinik kullanımı:
  Guillain-Barre sendromu, travmalarda ve bakteriyel menenjitte BOSalbumin seviyesi yükselir.
 • Albumin (Mayi)18 Albumin (Mayi)
  Klinik kullanımı:
  Serum ve mayi albumin konsantrasyonları arasındaki farkın transüdalarda (>1,1 g/dL)’den yüksek, eksüdalarda ise (<1,1 g/dL) den düşük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca portal hipertansiyona neden olan siroz, konjestif perikardit, sağ ventrikül yetmezliği gibi patolojilerde serum ve vücut sıvısı arasındaki albumin seviyesi farkı (>1,1 g/dL)’den yüksek olmaktadır. Malignite, tüberküloz, SLE, miksödem, ciddi hipoalbuminemi ve bazı over hastalıklarında bu fark (<1,1g/dL)’den düşük olmaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise (>2,5 g/dL) olabilmektedir.
 • Albumin (Serum)Albumin (Serum)
  Referans değerler:
  Erişkin: 3,5 - 5,5 g/dL
  Prematüre: 3 - 4,2 g/dL
  Yenidoğan: 3,5 – 5,4g/dL
  İnfant: 4,4 – 5,4 g/dL
  Çocuk: 4-5,9 g/dL
  Klinik kullanımı:
  Albumin, karaciğerde sentezlenen bir proteindir. Total proteinin yaklaşık %60’ını oluşturur. Besinsel durum, kan onkotik basıncı, proteinürili böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Dehidratasyon (relatif artış), -IV albumin infüzyonu.
  Azaldığı durumlar:
  -IV sıvılarla süratli hidrasyon, aşırı hidrasyon, -Siroz, diğer karaciğer hastalıkları, kronik alkolizm, -Gebelik ve oral kontraseptif kullanımı, -Birçok kronik hastalıklar, nefrotik sendrom, neoplazi, protein kaybettirici enteropatiler, peptik ülser, tiroid hastalıkları, yanıklar, ciddi cilt hastalıkları, uzamış hareketsizlik, kalp yetmezliği, kronik iltihabi hastalıklar ve diğer kronik katabolik durumlar. -Overhidrasyon, Kapiller permeabilite artışı, -İnflamatuar hastalıklar, Familyal idiopatik disproteinemi.
 • AldolazAldolaz
  Referans değerler:
  Yetişkin : 3 – 8,2 Sibley-Lehninger ünitesi/dL veya 22-59 mU/L 37°C (SI unit)
  (Çocuklarda yetişkin değerinin 2 katı, yenidoğanlarda yetişkin değerinin 4 katı )
  Klinik kullanımı:
  Serum aldolaz, AST (SGOT) ve CPK ya çok benzer bir enzimdir. Bu test özellikle kas veya hepatik hastalıkların gösterilmesinde çok yararlıdır. Duchenne muskuler distrofi (taşıyıcılar dahil), dermatomyozit, polimyozit, limp-girdle distrofi, myotonia distrofi, rabdomyoliz gibi kas hastalıklarında aşırı yükselme gösteren glikolitik enzimdir. Nörojenik atrofilerde normal değerler görülür.
  Yükseldiği durumlar:
  -Akut hepatit, -Karaciğer metastazları, -Myokard enfarktüsü, -Granülositik ve megaloblastik anemiler, -Hemorajik pankreatit, -Delirium tremens, -Trişinoz, -Gangren, -Prostat tümörleri, -Akut psikoz ve şizofreninin %60-80’i ve neoplazilerde artmış değerler bulunur. -Akut viral hepatitte artış ALT ile paralellik gösterir.
  Azaldığı durumlar:
  -Geç musküler distrofi, -Herediter fruktoz intoleransı, -Kas kaybının olduğu hastalıklar.
 • Aldosteron (İdrar)Aldosteron (İdrar)
  Referans değerler:
  2-26 mcg/24 saat veya 6-72 nmol/24 saat (SI unit) Klinik kullanımı:
  İdrarda aldosteron ölçümü primer ve sekonder aldosteronizm durumlarının araştırılması amacıyla kullanılır. İdrar aldosteron düzeyi, üriner sodyum atılımı ile ters korelasyon gösterir.
 • Aldosteron (Serum)Aldosteron Referans değerler:
  Ayakta : 30 - 355 pg/mL
  Yatarak : 8 - 172 pg/mL
  Klinik kullanımı:
  Adrenal bezler tarafından üretilen Na tutan başlıca hormondur. Böbrek distal tüplerinden potasyumun atılımına karşılık sodyum reabsorbsiyonu artar. Bu durum kan basıncını arttırır. Serum aldosteron seviyeleri Na alımından ve hastanın yatar veya ayakta olma pozisyonuna bağlı olarak etkilenir. Düşük sodyum diyetindekiler normale göre 2-5 kat artış göstereceklerdir. Bundan dolayı referans aralığının çok değişken olduğu ve her hasta için referans bulmanın güçlüğü ortaya çıkar. Serum aldosteron seviyeleri ortostatik hipotansiyonu olan, elektrolit bozukluğu ve kan basıncı güçlükle kontrol edilen hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
  Yükseldiği durumlar:
  Primer aldosteronizm: -Aldosteron- üreten adrenal adenoma (Conn’s hastalığı), -Adrenal kortikal nodüler hiperplazi, -Bartter sendromu. Sekonder aldosteronizm: -Hiponatremi, -Hiperkalemi, -Diüretik alımı ile sonuçlanan hipovolemi ve hiponatremi, -Aşırı laksatif kullanımı, -Stres, -Malign hipertansiyon, -Jeneralize ödem, -Renal arter stenozu, -Gebelik, -Oral kontraseptif kullanımı, -Cushing sendromu, -Kanama veya hipovolemi.
  Azaldığı durumlar:
  -Aldosteron eksikliği, -Renin eksikliği, -Steroid tedavisi, -Addison hastalığı, -Çok yüksek sodyum diyeti, -Konjenital adrenal hiperplazi (CAH), -Hiporeninemik hipoaldosteronizm, -Hipernatremi, -Hipokalemi, -Gebelik toksemisi, -Antihipertansif kullanımı.
 • Alfa Fetoprotein (AFP)Alfa Fetoprotein (AFP)
  Referans değerler:
  Yetişkin: < 40 ng/mL veya <40 mcg/L (SI unit)
  Çocuk: (< 1 yaş) <30 ng/mL
  Klinik kullanımı:
  Normalde, fetal karaciğer ve yolk sac tarafından oluşturulan onkofetal bir proteindir. Yaşamın ilk üç ayında bulunan başlıca serum proteinidir. 1 yaşına kadar çok düşük seviyelere geriler. Hepatoselüler kanserli hastaların %90’ında AFP yüksektir. Hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli (nonseminomlar) karsinomlarda kullanılan tümör belirteçidir. AFP, hepatoselüler karsinomalı hastaların %70’nde, nonseminomatöz testiküler karsinomaların %70’nde yükselmiştir. Nonseminomatöz testiküler karsinomalarda, tümör rekürrensi AFP yüksekliği ile beraberdir. Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile birlikte kullanılır. Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Primer hepatosellüler karsinom (Hepatoma), -Germ hücreli kanser, -Yolk sac tümörü, -Testisin embriyonel hücreli veya germ hücreli tümörü -Pankreas kanseri, -Mide kanseri, -Kolon kanseri, -Akciğer kanseri, -Lenfoma, -Siroz, -Hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı.
  Maternal AFP seviyesinin arttığı durumlar:
  -Nöral tüp defekti, -Abdominal duvar defektleri, -Multipl gebelik, -Riskli düşük.
  Maternal AFP seviyesinin azaldığı durumlar:
  -Trisomi 21 (Down sendromu), -Fetal distress veya konjenital anomaliler, -Fetal ölüm.
 • Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT)Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT)
  Referans değerler:
  85-213 mg/dL veya 0,85-2,13 g/L (SI unit) Klinik kullanımı:
  Akut faz reaktanıdır. Serumda en yüksek bulunan proteaz inhibitörüdür. Familyal kronik akciğer hastalığı olasılığının araştırılmasında kullanılır. İleri derecedeki Alfa-1 antitripsin düşüklüklerinde kronik akciğer ve karaciğer hastalıkları gelişebilir. Ağır derecedeki kalıtsal AAT yetersizliklerinde özellikle çocuklarda neonatal hepatit sendromu ve infantil siroz gibi ağır tablolar gelişebilir. Yetişkinlerde ise amfizem ve kronik bronşit gibi kronik akciğer hastalıklarına eğilim yaratır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Her türlü enfeksiyon, -Doku nekrozu, travmalar, -Oral kontraseptif kullanımı, -Gebelik, -Stres, -Tiroid enfeksiyonları.
  Azaldığı durumlar:
  -Yenidoğan respiratuar distress sendromu, -Düşük serum proteinleri; *Nefrotik sendrom, *Malnutrisyon, *Son evre kanserler, *Protein kaybettirici enteropatiler.
 • Alkalen Fosfataz (ALP)Alkalen Fosfataz
  (ALP) Referans değerler
  0-16 Yaş: < 640 U/L 16-18 Yaş: < 480 U/L >18 Yaş: 38 - 155 U/L Klinik kullanımı:
  Hepatobiliyer ve kemik kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik hastalıkları artmış osteoblastik aktivite ile karakterizedir. Olası metastatik hastalıklar, sirozun saptanması, alkolizm, karaciğer ve kemik primer ve metastatik neoplazileri, kalp ve akciğer infarktlarının iyileşmesi, enfeksiyoz mononükleoz ve diğer birçok durumlarda osteoblastik aktivite artar. Kemik kırıklarının iyileşmesinde ve gebeliğin 3. trimesterinde geçici yükselmeler görülür. Çocuklarda kemik gelişimi sırasında ALP yükselir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Safra tıkanıklığı, -Siroz (özellikle primer biliyer siroz), -Karaciğer hastalığı (hepatit, infiltratif karaciğer hastalığı, yağlı metamorfozis), -Pulmoner enfarktus, -Kemiğin Paget hastalığı, -Osteitis deformans, rickets, osteomalazi, -D hipervitaminozu, -Hiperparatiroidizm, -Hipertiroidizm, -Ülseratif kolit, barsak perforasyonu, -Akromegali, -Kemik neoplazmı, metastazı, kırık iyileşmesi, -Enfeksiyoz mononükleoz, -Gebelik, puberte, postmenopozal kadınlar, -CMV enfeksiyonu, sepsis, -Hipernefroma, lösemi, myelofibrozis, multiple myeloma, -İlaçlar (östrojenler, albumin, eritromisin ve diğer antibiyotikler, kolestazis oluşturan ilaçlar [fenotiazinler]).
  Azaldığı durumlar:
  -Hipotiroidizm, -Malnütrisyon, -Pernisiyoz anemi, -Hipofosfatemi, -D hipervitaminozu, -Süt-alkali sendromu, -Aşırı B vitamini kullanımı, -Çölyak hastalığı, -Skorbüt.
 • Alkalen Fosfataz İzoenzim ElektroforeziAlkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi
  Referans değerler (U/L):
  Kadın Erkek Çocuk:
  Kemik (B): 20-74 23-74 62-100
  Karaciğer (L1): 18-72 15-71 1-31
  Karaciğer (L2): 1-14 1-9 1-7
  Barsak: <14 <14 <14
  Klinik kullanımı:
  ALP yüksekliğine neden olan patolojinin kaynaklandığı dokuyu tespit etmede kullanılır (kemik, karaciğer, böbrek ve barsak). Nadiren serumda diğer izoenzimler bulunur (plasental).
  Yükseldiği durumlar:
  -Çeşitli karaciğer hastalıkları (primer veya sekonder kanserler ve safra tıkanıklığı), -Osteoblastik kemik tümörleri ve Paget hastalığı, -Barsak izoenzimi sirozlu ve kan grubu O veya B olanlarda artar, -Plasenta (Karsinoplasental antijen) ve Regan izoenzimleri kanserli hastalarda artar.
 • AlüminyumAlüminyum
  Referans değerler:
  Serum; İdrar; Diyaliz mayi; 0,0-6,0 ng/mL 0-32 μg/gün <10 ng/mL < 40.0 ng/mL (diyaliz hastası)
  Olası kritik değerler:
  100 μg/L’ nin üzerindeki değerler toksiktir.
  Klinik kullanımı:
  Alüminyum, kemiklerde ve beyinde birikerek kemik yapısında bozulmaya ve ensefalopatiye neden olan bir elementtir. Hemodiyaliz hastalarının takibinde kullanılır. Al(OH)3, antiasit olarak, ayrıca diyaliz hastalarında fosfat bağlayıcı ajan olarak kullanıldığından diyaliz hastalarında Al toksisitesinin takibi için kullanılır. Akut alüminyum toksisitesinde tedavi amacıyla desferroksamin infüzyonu uygulanır. Sıklıkla hemodiyaliz uygulanan renal yetmezlikli hastaların takibinde kullanılır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Böbrek yetmezliği, -Hodgkin hastalığı, -Kistik fibrozis.
 • Amilaz (İdrar)Amilaz (İdrar)
  Referans değerler:
  0.6-1.2 U/saat Klinik kullanımı:
  Akut pankreatitte, idrardaki amilaz miktarı yüksektir. Serum amilaz aktivitesi yüksek olduğunda, klinik bir bulgu yoksa makroamilazemi olasılığını dışlamak amacıyla idrar amilazına bakılır.
 • Amilaz (Serum)Amilaz (Serum)
  Referans değerler:
  25 - 90 U/L Olası kritik değerler:
  Normal serum değerlerinin 3 katından fazlası Klinik kullanımı:
  Amilaz; kompleks karbonhidrat moleküllerini daha küçük parçalara ayıran enzimdir. Amilaz nişaştanın sindirimi için, ekzokrin pankreas ve tükrük bezleri tarafından oluşturulur. Pankreatitli hastaların serum ve idrarında artar. Akut pankreatitde başlangıçtan itibaren 2- 12 saat içinde serumda geçici yükselişler görülür. Serumdaki enzim yükselişi, pankreasın olaya katkısı ile direkt ilişkili değildir. Ne kadar yükselirse o kadar akut pankreatit olma ihtimali artar. Yükseldiği durumlar:
  -Akut pankreatitis, -Diabetik ketoasidozis, -Makroamilazemi, tükrük bezi inflamasyonu, -Böbrek yetersizliği, -Pankreatik neoplasm, abseler, yalancı kistler, -Kabakulak, -Ektopik gebelik perforasyonu, -Yanıklar, -Asitler, perfore peptik ülser, -Prostat tümörü, -Barsak tıkanması, barsak infarktüsü, -Özefagus, akciğer karsinomatozisi, -Akut kolesistit, apandisit, peritonit, -İlaçlar (morfin), akut etanol alımı, -Post endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi (ERCP), -Bulimia, anorexia nervosa. Azaldığı durumlar:
  -İlerlemiş kronik pankreatit, -Hepatik nekrozis, -Kistik fibrozis.
 • Amilaz İzoenzimleriAmilaz İzoenzimleri
  Klinik kullanımı:
  İnsan dokusunda amilazın 7 adet izoenzimi bulunmaktadır, serumda ise tükrük (S) ve pankreatik (P) formları bulunur. Amilaz aktivitesi semen, testis, yumurtalar (ovarians), fallop tüpleri, çizgili kas, akciğer ve yağ dokusunda bulunur. Ayrıca amilaz aktivitesi; colostrum, gözyaşı ve sütte de bulunur.
  Yükseldiği durumlar (Total amilaz):
  -Böbrek yetersizliği (Karışık Tip S ve P), -Barsak tıkanması (P tipi), -Akut appendisit, -Neoplazmik hiperamilazemi (Bronkojenik ve Ovarian) (S tipi), -Akut alkolizm (karışık), -Tükrük bezi lezyonları (S tipi), -Perfore ülser (P tipi), -Diabetik ketoasidoz (karışık S ve P tipleri), -Makroamilazemi (Başlıca S tipi), -Opiyatlar (P tipi) veya eroin bağımlılığı (S tipi) -Rüptüre ektopik gebelik (S tipi).
 • Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma, BOS veya İdrar)Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma, BOS veya İdrar)
  Klinik kullanımı:
  Anormal aminoasit metabolizması sonucu oluşan metabolik defektlerin saptanmasında kullanılır. Yükseldiği durumlar:
  (Tam kan); -Spesifik aminoasidopatiler (örnek: PKU, Mapple Syrup Disease), -Spesifik aminoasidüriler (örnek: Glutarik asidüri). (İdrar); -Spesifik aminoasidüriler (örnek: Sistinüri, Homosistinüri). Azaldığı durumlar:
  (Tam kan); -Hartnup hastalığı, -Nefrit, -Nefrotik sendrom.
 • Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA) (İdrar)Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA)
  Referans değerler:
  Spot: < 3,8 μmol/mmol kreatinin 24 saatlik idrar: 1,5-7,5 mg/24 saat veya 11-57 μmol/24 saat
  Olası kritik değerler:
  > 20 mg/24 saat
  Klinik kullanımı:
  Çeşitli porfiriaların tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda kurşun zehirlenmesinin göstergesidir. Özellikle akut atak sırasında alınacak bir örnekte (spot veya 24 saatlik idrar) ALA, porfobilinojen ve idrar porfirinlerinin tespiti porfiri tanısını koyduracak veya dışlayacaktır.
  Yükseldiği durumlar:
  -ALA dehidrogenaz eksikliğine bağlı porfiria, -Akut intermittant porfiria, -Herediter koproporfiria, -Variegate porfiria, -Kurşun zehirlenmesi, -Herediter tirozinemi, -Diabetik ketoasidoz, -Alkolizm ve alkol nedenli hepatit, -Gebelik, -Bazı antikonvülsan ilaçlar.
 • Amip Antikoru (Entamoeba Histolytica Antikoru)Amip Antikoru (Entamoeba Histolytica Antikoru)
  Referans değerler:
  Negatif
  Klinik kullanımı:
  Protozoan parazit Entamoeba histolitica tarafından meydana gelen bir enfeksiyondur (Amibiazis). Test özellikle karaciğer absesi olmak üzere bağırsak dışı dokularda meydana gelen amibiazisin teşhisinde yararlıdır. İntestinal amebiazisi araştırmak amacıyla dışkı örneğinde de Entamoeba histolitica araştırması önerilmektedir. Patojenik ve non-patojenik türleri (=Entamoeba dispar) olduğundan mikroskopik olarak ayrılamaz. Pozitif seroloji patojenik türün varlığını gösterir.
 • Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin Oranı)Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin Oranı)
  Referans değerler:
  L/S; 2/1, L/S; 3/1 (diyabetik annelerde) Amniyotik sıvı hacmi (ml) Gebelik haftası 450 15 750 25 1500 30-35 <1500 Full term Amniyotik sıvı görünümü: Berrak, açık sarı L/S oranı: ≥ 2:1 Bilirubin: < 0.2 mg/dl Kromozomal veya genetik anormallik yok. Fosfotidilgliserol (PG): Pozitif Lameller body sayımı: >30.000 Alfa-feto protein: 2 mcg/ml
  Klinik kullanımı:
  Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Amniyotik sıvı içindeki fosfolipit ölçümü ile sağlanır. Lesitin alveoler ventilasyon için en önemli madde olup surfaktanın yapısında bulunur. Sürfaktan yetersiz olduğunda solunum sırasında alveoller söner. Bu durum respiratuvar distres sendromu ile sonuçlanabilir. İmmatür fetal akciğerinde, amniyotik sfingomelin konsantrasyonu lesitin konsantrasyonundan daha yüksektir. Gebeliğin 35. haftasında lesitin konsantrasyonu süratle artar sfingomyelin konsantrasyonu düşer. Fetal akciğerin ve fetusun olgun oluşunun en uygun göstergesi L/S oranıdır ve 2:1’dir (Diyabetik annelerde 3:1) L/S oranı düşerse RDS riski artar.
 • Amonyak (Plazma)Amonyak (Plazma)
  Referans değerler
  Yetişkin: 10-80 μg/dL veya 6-47 μmol/dL Çocuk: 40-80 μg/dL Yenidoğan: 90-150 μg/dL
  Klinik kullanımı:
  Ciddi karaciğer hastalıklarının (fulminant hepatitis veya siroz) tanısını desteklemede, Hepatik ensefalopati tanısı ve hiperalimentasyon alan hastaların takibinde kullanılır. Arteriyel amonyak seviyesi, venöz seviyeden daha güvenilirdir. Ancak alımı zor olduğundan rutin olarak kullanılmaz. Amonyak (Plazma)
  Yükseldiği durumlar:
  -Primer hepatoselüler hastalıklar, -Reye sendromu, -Asparagin intoksikasyonu, -Portal hipertansiyon, -Konjestif hepatomegaliye eşlik eden ciddi kalp yetmezliği, -Yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis), -Orta derecede karaciğer hastalıklı gastrointestinal kanama, -Orta derecede karaciğer hastalıklı gastrointestinal tıkanma, -Hepatik ensefalopati ve hepatik koma, -Üre siklus defektleri, -Siroz.
  Azaldığı durumlar:
  -Esansiyel veya malign hipertansiyon, -Hiperornitinemi.
 • Androstenedion (AD)Androstenedion (AD)
  Referans değerler:
  0.21 - 3.08 ng/mL
  Klinik kullanımı:
  Hirşutizm ve virilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Konjenital adrenal hiperplazi adrenal androjen salınımının en sık nedenidir ve androstenedion konsantrasyonu artmıştır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Polikistik over sendromu (Stein-Leventhal sendromu), -Hirşutizm, -Konjenital adrenal hiperplazi, -Cushing sendromu, -Ektopik ACTH üreten maligniteler ve over tümörleri. Azaldığı durumlar:
  -Primer veya sekonder adrenal yetmezlik, -Orak hücreli anemi, -Over yetmezliği.
 • Anjiotensin IIAnjiotensin II
  Referans değerler:
  20-40 pg/mL
  Klinik kullanımı:
  Özellikle hipertansiyon nedeninin araştırılması sırasında reninanjiotensin sisteminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Hipertansiyon, -Renin salgılayan tümörler, -Volüm yükselmesi, -Konjestif kalp yetmezliği, -Siroz.
  Azaldığı durumlar:
  -Pirimer aldosteronizm, -Cushing sendromu, -ACE inhibitörleri. Anjiotensin
 • Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE) Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, Serum Angiotensin Converting Enzim) (SACE)
  Referans değerler:
  8-52 U/L SI ünite dönüşüm katsayısı x1=nmol/dk/mL Anjiotensin Konverting Enzim (ACE, SACE)
  Klinik kullanımı:
  Sarkoidoz tanısında kullanılır. Hassasiyeti %75, özgüllüğü %95 civarındadır. Hastalığın evresi ile hassasiyeti artar. Seri ACE ölçümleri sarkoidozun klinik seyri ve kortikosteroid tedavisinin etkinliği hakkında yardımcı olur. Artmış ACE seviyeleri kortikosteroid tedavisi ile veya spontan olarak normale dönebilir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Sarkoidoz, -Gaucher hastalığı, -Alkolik siroz, -Myeloma, -Akut, kronik bronşit, -Tüberküloz, -Aktif histoplazmozis, -Skleroderma, -Pulmoner fibrozis -Lepramatozis, -Hodgkin hastalığı, -DM, -Hipertroidizim, -Pulmoner embolizm, -Amiloidozis, -Romatoid artrit, -Primer biliyer siroz.
  Azaldığı durumlar:
  -KOAH, -Amfizem, -Akciğer kanseri, -Kistik fibrozis.
 • Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA Antikoru)Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA Antikoru)
  Referans değerler:
  < 5 IU/mL
  Klinik kullanımı:
  Antinükleer antikorun bir alt grubudur. SLE tanı ve takibinde kullanılır.
  Yükseldiği durumlar:
  -Sistemik lupus eritematozus (SLE), -Diğer otoimmün hastalıklar, -Kronik hepatit, -Enfeksiyoz mononükleoz -Biliyer siroz.
 • Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti - GAD; GAD 65)Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti – GAD; GAD 65)
  Referans değerler:
  ≤ 0.02 nmol/L Klinik kullanımı:
  Glutamik asit dekarboksilaz (GAD65), 65 kDa izoformuna spesifik otoantikorun saptanmasına dayanır. Tip I diabetes mellitus, otoimmun endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisiyöz anemi vb.) ve otoimmun ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80‘inde görülür. Stiff-man sendromu ve ilişkili yeni tanınan ensefalomyelopatilerde; otoimmun serebellitis tanısını konfirme etmede kullanılır.
  Diabetes Mellitus Otoantikor Paneli
  - İnsulin otoantikoru (IAA),
  - Islet cell antikoru (ICA),
  - Glutamik asit dekarboksilaz (GAD Ab).
  Antikorların Pozitif Olduğu Durumlar:
  -Tip I DM/IDDM,
  -Insulin Rezistans,
  -Insulin Alerjisi,
  -Reaktif Hipoglisemi.
 • Anti SS – A Antikoru (Anti-Ro Antikoru; SS – A Antikoru, SS-A Ig G Otoantikoru)Anti SS – A Antikoru (Anti-Ro Antikoru; SS – A Antikoru, SS-A Ig G Otoantikoru)
  Referans değerler:
  <5.0 unite
  Klinik kullanımı:
  SS-A/Ro, bir ekstrakte edilebilir nükleer antijendir (ENA). Konnektif doku hastalığı semptomları olanlarda ENA otoantikorlarına bakılır. Sjögren sendromu, SLE ve Romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorları negatif olan SLE hastalarında da bu pozitif olabilir. Anti SS-A (Ro), anti-SS-B (La) ve anti SS-C (Sjögren antikoru) ANA nın alt gruplarıdır. Sjögren’s sendromu; mukozal ve konjunktival kuruluğa neden olan göz ve tükrük eksokrin kanalların ilerleyen harabiyeti ile karekterize bir hastalıktır. Bu hastalık tek başına görüldüğü gibi SLE ile beraberde görülür. Anti SS-A antikorları Sjögren sendromlu hastalarda %60-70 oranında bulunur.
  Yükseldiği durumlar:
  -Sjögren sendromu,
  -Romatoid artrit,
  -ANA negatif SLE,
  -Neonatal lupus.
 • Anti SS – B Antikoru (Anti-La Antikoru; SS–B Antikoru)Anti SS – B Antikoru (Anti-La Antikoru; SS–B Antikoru)
  Klinik kullanımı:
  Konnektif doku hastalığı belirtileri ve semptomları olan hastalarda ENA otoantikorları bulunur. Bu test Anti SS-B antikorları Sjögren sendromlu hastaların takriben yarısında bulunur, bununla beraber hem Anti SS-A hem de Anti SS-B ikisi de pozitifse Sjögren sendromu tanısı konulabilir. Başlıca Sjögren sendromu, tanısında kullanılır. Neonatal lupus hastalığı olan çocukların çoğunluğunda SS-A ile birlikte SS-B de pozitif bulunur. SS-A negatif iken tek başına SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafiftir veya yoktur. SLE’li hastalarda Anti SS-A %25 oranında bulunabildiği halde, Anti SS-B asla bulunmaz.
 • Anti -Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, TiAnti -Tiroglobulin Antikorları (Anti-Tg Ab, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antitiroglobulin Antikoru, Tiroglobulin Antikor)
  Referans değerler:
  <115 U/ml
  Klinik kullanımı:
  Konjenital hipotiroidizmin ve nonmedüller diferansiye tiroid karsinomasının takibinde kullanılır. Tiroglobulin ve/veya tiroid peroksidaz otoantikorları birçok otoimmün tiroid hastalarında görülür. Tiroid peroksidaz otoantikorlu şahıslarda, %3 oranında hipotiroidizm gelişme riski vardır. TgAb’nın kadınlardaki prevelansı %18, yaşlı kadınlarda %30, erkeklerde %3-6’dır. Prevelans yaş ile artar.
  -Tiroid peroksidaz testi (TPOAb), kronik tiroiditin tanısında TgAb dan daha spesifik ve sensitiftir.
  -Tiroglobulin düzeyi düşük olan hastalarda da antitiroglobulin düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobulin antikorlarının varlığı, tiroglobulin ölçümünde interferansa neden olabilmektedir.Tiroid bozukluklu hastaların serumunda TgAb yüzdeleri ;
  1- Kronik lenfositik tiroiditis (hashimato) : %76-100.
  2- Primer miksödem : %72
  3- Hipertiroidzm : %33
  4- Kolloid guatr : %8
  5- Adenoma : %28
  6- Tiroid karsinomu: %13-65
  7- Pernisiyöz anemi : %27
  8- Addison hastalığı : %28
  9- DM : %20
  Yükseldiği durumlar:
  - Hashimoto tiroiditi, - Tiroid karsinomları, - Pernisiyöz anemi, - Graves hastalığı, - İdiopatik miksödem, - SLE, - De Quervain subakut tiroiditi, - Romatoid Artritis, - Romatoid Kollojen Hastalığı, - Tirotoksikozis, - Hipotiroidizm.
 • Anti -Trombosit AntikoruAnti -Trombosit Antikoru (Trombosit Antikoru, Antiplatelet Antikoru)
  Referans değerler:
  Negatif
  Klinik kullanımı:
  İmmünolojik trombositopenilerin belirlenmesinde kullanılır. İdiopatik trombositopenik purpura (ITP)’da bu antikorlar %90 saptanmaktadır. İmmunolojik trombositopeni (Posttransfüzyon purpura, Maternal-fetal antijen uyumsuzluğu, İlaçlara bağlı trombositopeni) gibi durumlarda görülür.
  Anormal Bulgular:
  - İdiopatik trombositik purpura, - Neonatal trombositopeni, - Posttransfüzyon purpura, - İlaçlara bağlı trombositopeni, - Paroksismal hemoglobinüri de değerlidir.
 • Antidiüretik Hormon (ADH, Vazopressin) (Serum)Antidiüretik Hormon (ADH, Vazopressin) (Serum)
  Referans değerler:
  < 6,7 pg/mL
  ADH supresyon testi (su yükleme testi)
  Yüklenen suyun %65’ i 4 saat içinde atılır.
  Yüklenen suyun %80’ i 5 saat içinde atılır.
  İdrar osmolalitesi: (2. saatte)≤100 mmol/kg
  İdrar, serum (U/S) osmolalite oranı: >100
  İdrar özgül ağırlığı (dansitesi) : < 1.003
  Klinik kullanımı:
  İdrar konsantrasyon bozukluklarının özellikle diabetes insipidus, SIADH (uygunsuz ADH salınımı sendromu), psikojenik su intoksikasyonu ve ektopik ADH üreten sendromların tanısında kullanılır. Yükseldiği durumlar:
  -SIADH (uygunsuz ADH salınımı sendromu), -Nefrojenik diabetes insipitus, -Postoperatif 1. ve 3. günler, -Ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, plazma ozmolalitesinin artması ve kan volümü veya arteriyel basıncın azalması, uzamış mekanik ventilasyon ve geceleri ADH salınımını arttırır. -Ektopik ADH salgılayan tümörler, -Guillain-Barre sendromu, -Akut intermittant porfiria, -Pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit, -Beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyöz beyin hastalıkları.
  Azaldığı durumlar:
  -Nörojenik (santral) diabetes insipidus, -Nefrotik sendrom, -Hipofiz bezinin cerrahi ablasyonu, -Hipoozmolalite, volüm yükselmesi, -Hipertansiyon, -İstirahat.
 • Antidiüretik Hormon (İdrar) Antidiüretik Hormon (İdrar)
  Başlıca örnek tipi
  24 saatlik idrar
  Minimum hacim 1 mL
  Örnek tüpü – kabı
  İdrar kabı Örnek toplama özellikleri
  Örnek soğuk ortamda alınmalı ve gönderilmelidir.
  Referans değerler:
  30-95 ng/gün
 • Antifosfolipid Sendromu Tanısının Değerlendirilmesi Antifosfolipid Sendromu Tanısının Değerlendirilmesi
  Referans Unit
  Kardiolipin IgG otoantikorları EIA <11 GPLU/ml
  Kardiolipin IgM otoantikorları EIA <10 MPLU/ml
  Kardiolipin IgA otoantikorları EIA <13 APLU/ml
  Fosfatidiletanolamin IgG otoantikorları EIA <2.0
  Fosfotidiletanolamin IgA otoantikorları EIA <2.0
  Klinik kullanımı:
  Fosfolipid antikorları; SLE, Lupus benzeri Hastalıklarla ve Antifosfolipid Sendromu (APS) ile ilişkilidir. Klinik olarak genelde; Arteriyel ve derin ven trombusları, Spontan düşük tekrarı, Nörolojik ve kardiolojik bozukluklar, Trombositopeni gibi bozukluklar ile ortaya çıkmaktadır.
 • Anti-Gliadin Antikorları IgA ve IgG (Gliadin Antikorları; AGA, Endomysial Ab)Anti-Gliadin Antikorları IgA ve IgG (Gliadin Antikorları; AGA, Endomysial Ab)
  Referans değerler:
  Gliadin IgA/IgG:
  0-2 yaş: <20 EU
  3≤ yaş: <25 EU
  Endomysial IgA: Negatif
  Klinik Kullanımı:
  Gliadin ve gluten, buğday ve buğday ürünlerinde bulunan proteinlerdir. Bu proteinler, ince barsak mukozasına toksiktir ve patolojik lezyonlara neden olur. Çölyak hastalığının (gluten enteropatisi) tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Tedaviden sonra, önce Ig A (3 ay), daha sonra da Ig G daha geç (12 ay) düşer. Tedavi bırakılıp diyet normale döndükten 3 ay sonra tekrar pozitifleşir. Diğer gastrointestinal hastalıklar (Chron‘s hastalığı, laktoz intoleransı, kolit) gliadin antikorlarının yükselmesine neden olur.
  Antikor pozitif durumlar:
  -Çölyak hastalığı,
  -Non-tropikal sprue,
  -Dermatitis herpetiformis.
 • Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (AGBM; Glomerüler Bazal Membran Antikoru; Goodpastures Anti Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (AGBM; Glomerüler Bazal Membran Antikoru; Goodpasture’s Antikoru)
  Referans değerler:
  Negatif : < 20 Unit (EIA)
  Sınırda : 20-100 Unit
  Pozitif : > 100 Unit
  Klinik kullanımı:
  Bu test otoimmün nefrit (Goodpasture Sendromu) de yaygın olarak bulunan glomerüler bazal membran antikorlarının varlığını ortaya koyar. Otoimmün Glomerulonefrit, Goodpasture Sendromu tanısının konması ve bu hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Glomeruler bazal membranda bulunan tip IV kollojene karşı oluşan antikordur. AGBM normal popülasyonda görülmez.
  Antikor pozitif durumlar
  -Goodpasture Sendromu,
  -Otoimmün Glomerulonefrit.
 • Anti-İnsülin Antikoru (İnsülin Antikoru)Anti-İnsülin Antikoru (İnsülin Antikoru)
  Referans değerler:
  % 4-10
  Klinik kullanımı:
  İnsan, domuz veya sığır kaynaklı insülini uzun süre kullanan hastalarda gelişen insülin antikorlarını saptamak için kullanılır. İnsülin antikorlarının bulunuşu ya uzun süre insülin enjeksiyonunu veya otoimmün insülin antikorunu gösterir. İmmün insülin rezistansı, Tip I DM (insülin tedavisi öncesinde) ve poliendokrin otoimmün sendromlarda insülin antikorları yükselir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Tip I DM/IDDM,
  -İnsülin rezistansı,
  -İnsülin alerjisi,
  -Reaktif hipoglisemi.
 • Anti-Kardiyolipin Antikorları Ig M ve Ig G (ACA, aCL Antikorları, Anifosfolipid Antikorları, FosfoliAnti-Kardiyolipin Antikorları Ig M ve Ig G (ACA, aCL Antikorları, Anifosfolipid Antikorları, Fosfolipid Antikorları)
  Referans değerler:
  < 23 GPL (Ig G fosfolipid ünit), <11 MPL (Ig M fosfolipid ünit) İnterfere edici faktörler:
  -Hasta sifilis enfeksiyonuna sahipse yalancı pozitiflik oluşur. -Enfeksiyonlarda (AIDS), enflamasyonda, otoimmun hastalıklarda veya kanserde bu antikorlar geçici olarak saptanabilir. -Ayrıca ilaçlar (chlorpromazine, procainamide, dilantin, penicilin, hydralazine, ve Kinidin) yanlış pozitif sonuç verebilir.
  Klinik kullanımı:
  SLE’li hastaların %40’ında yüksek bulunur. Antikardiyolipin antikorları ve lupus antikoagülanı pozitif SLE’li hastalarda “Antifosfolipid antikor sendromu” gelişimi yüksektir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Antifosfolipid antikor sendromu, -Sistemik Lupus Eritematosus, -Tromboz, -Sifilis, -Akut enfeksiyon, -Yaşlı şahıslar.
 • Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA)Anti-Mitokondriyal Antikor (AMA)
  Referans değerler:
  > 1:5 Negatif
  Klinik kullanımı:
  Başlıca primer biliyer siroz tanısında kullanılır. Primer biliyer sirozlu hastaların %94‘ünde AMA tespit edilir. Gençlerde veya orta yaşlı kadınlarda görülür. AMA- Tip M-2; primer biliyer siroz için çok spesifiktir. Karaciğer biyopsisi kesin tanı için gereklidir. Çünkü AMA kronik aktif hepatitis, drug-induced kolestasis, otoimmün hepatit ekstrahepatik tıkanma veya akut enfeksiyöz hepatitte de pozitif olabilir.
  Yükseldiği durumlar:
  -Primer biliyer siroz, -Kronik aktif hepatit, -Sistemik lupus eritematosus (SLE), -Sifilis, -İlaca bağlı kolestaz, -Otoimmün hepatit, -Ekstrahepatik obstrüksiyon, -Akut enfeksiyöz hepatit.
 • Anti-Mitokondriyal Antikor Tip M-2Anti-Mitokondriyal Antikor Tip M-2
  Referans değerler:
  Negatif : < 1.0 unit Pozitif : ≥ 1.0 unit Klinik kullanımı:
  M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde M-2 antijen kompleksi %99 özgüllükle primer biliyer siroza en spesifik olandır. M-2 Antijeni; mitokondri iç membranında bulunan 2-oxoacid dehidrojenaz kompleksinin enzim proteinlerinden oluşmuştur. Bu otoantikorun titresi hastalığın evresini ve prognozu göstermede yararlı değildir. Pozitif değerler nadiren CREST sendromlu veya diğer otoimmun hastalıklarda da saptanabilir.
 • Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2)Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2)
  Referans değerler:
  Negatif : < 1:60 (Serum) Negatif : < 1:2 (BOS) Klinik Kullanımı:
  ANNA-2; meme, akciğer ve jinekolojik kanserli hastalarda paraneoplastik nörolojik otoimmunite ile ilişkili IgG yapısındaki bir serolojik markırdır. Açıklanamayan nörolojik hastalıklar veya myelopatilerin değerlendirilmesinde kullanılır. ANNA-2 sağlıklı kişilerin serum veya BOS’unda saptanamaz. Nörolojik belirti vermeyen < %2 small cell karsinomalı olgularda bulunur. Midbrain, serebellar, brain stem bozukluklu ve/veya myelopatili, özellikle geçmişinde meme kanseri hikayesi olan kadınlarda ve direkt sigara içimi veya pasif içici durumundaki her iki seks grubundaki açıklanamayan belirtileri olan orta yaş veya yaşlı hastalarda ANNA-2 araştırılmalıdır.
 • Anti-Nöronal Nükleer Antikor-Tip1 (ANNA-1; Anti-HU)Anti-Nöronal Nükleer Antikor-Tip1 (ANNA-1; Anti-HU)
  Referans değerler Negatif (Serum) : < 1:60 Negatif (BOS) : < 1:2 Titre >1:480 ise Western Blot ile saptanabilir. Klinik kullanımı Paraneoplastik otoimmün nöropatiler, ensefelomyeloradikülopatiler ve küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkili pseudoobstrüksiyonlar ve dismotilitelerin değerlendirilmesinde kullanılır. Yükseldiği durumlar Sigara içenlerde Anti-Hu pozitifliği görülebilir.
 • Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorları (c-ANCA, p-ANCA)Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorları (c-ANCA, p-ANCA) Referans Ünite ANCA IgA otoantikorları IFA <1: 20 titre ANCA IgG otoantikorları IFA/IMAGE <1:20 FIU ANCA IgM otoantikorları IFA <1:20 titre Klinik kullanımı c-ANCA ve p-ANCA tipik olarak IgG nin isotoplarıdır. ANCA-IgM, pulmoner kanama ile ilişkilidir. Vaskülitis ilişkili pulmoner kanamalı hastaların % 88’inde yükselmiş ANCA-IgM bulunur. Wegener granülomatozisinin (WG) tanısında, takibinde, tedaviye cevabını değerlendirmede kullanılır. WG, böbrek, akciğer, nazofarenks küçük artelerinde oluşan sistemik vaskülittir. c-ANCA %95-99 oranında WG’ye spesifiktir. p-ANCA böbrek kaynaklı WG’nin %50’sinde bulunur. Aynı zamanda non-WG glomerülonefritlilerde de bulunur. Ülseratif kolit veya sklerozan kolanjitte p-ANCA %75 pozitif olabilir. ANCA-IgA ise Kolanjit, Kawasaki hastalığı, kistik fibrosis ve Henoch- Schonlein purpurasında bulunur. Yükseldiği durumlar -Wegener granülomatozis (WG), -Mikroskopik poliarteritis, -İdiopatik kresentrik glomerülonefrit, -Ülseratif kolit, -Primer sklerozan kolanjit, -Otoimmün hepatit, -Churge-Strauss vasküliti, -Aktif viral hepatit, -Chron’ s hastalığı.
 • Anti-Nükleer Antikorlar (ANA, FANA)Anti-Nükleer Antikorlar (ANA, FANA)
  Referans değerler Negatif : < 1 U Pozitif : ≥ 1 U Güçlü Pozitif : ≥ 3 U İnterfere edici faktörler -Asetozolamid, minosalisilikasit, klorprothiexene, kloratiazid, griseofulvin, hydralazin, penisilin, fenilbutazon, fenitoin, prokainamid, streptomisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler yanlış pozitif sonuç verirler. -Steroidler yanlış negatif sonuç verirler. -Bazı kronik enfeksiyonlularda, viral hastalıktan sonra pozitif ANA seviyeleri saptanabilir. Klinik kullanımı Bağ (=kollajen) doku hastalığı olarak da isimlendirilen sistemik romatizmal hastalıklardan (SRD) şüphenildiğinde tarama testi olarak ANA ölçülür. Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. SLE hastalarının %95’inde pozitiftir. Yükseldiği durumlar -SLE, -Sjögren sendromu, -Skleroderma,
 • Anti-Parietal Hücre Antikoru (APCA, Parietal Hücre Antikoru)Anti-Parietal Hücre Antikoru (APCA, Parietal Hücre Antikoru)
  Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Parietal hücreler midenin proximal bölümünde yer alıp HCl ve intrinsik faktör üretirler. İntrinsik faktör vitamin B 12’nin emilimi için gereklidir. Anti-parietal hücre antikorları pernisiyöz anemili hastaların % 90’ında bulunur. Bu hastaların hemen hemen %60’ı antiintrinsik faktör antikoruna sahiptirler. Bu antikorların gastrik mukozanın bozulmasına ve yıkılmasına neden olduğu düşünülmektedir. Yükseldiği durumlar -Pernisiyöz anemi, -Atrofik gastritis, -Hashimato tiroiditi, -Mixödem, -Juvenil diabetes, -Addison hastalığı.
 • Anti-Retikülin Antikoru Anti-Retikülin Antikoru
  Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Gluten sensitif enteropati ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Yükseldiği durumlar Retikülin antikorları gluten sensitif enteropatili çocukların %60’ı, yetişkinlerin %30’unda saptanmıştır. Bu antikorlar aynı zamanda dermatitis herpetiformis (%20) ve Crohn’s Disease hastalarının serumunda da bulunur.
 • Anti-Sentromer Antikor (ACA)Anti-Sentromer Antikor (ACA) Yöntem IFA Başlıca örnek tipi Serum Minimum hacim 0.5 mL Örnek tüpü – kabı Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı) Referans değerler Negatif Zayıf pozitif : Tarama Titresi (1:40 Hep-2 Cells) (1:20 Kidney Cells) Orta derecede pozitif : Tarama titresinin bir dilusyonu Güçlü pozitif : Tarama titresinin iki dilusyonu Klinik kullanımı Hep2 hücreleri üzerinde belirgin immunofloresans veren otoantikorlardır. CREST Sendromlu hastalarda (Kalsinozis, Raynoud’s fenomeni, Özafageal hipomotilite, Sklerodaktili ve Telenjektazi) bu otoantikorlar saptanmıştır.
 • Anti-Skin Antikor [Anti-Skin Basement Membrane Antikor, Pemphigus Antikoru, Cutaneus İmmunofluoresceAnti-Skin Antikor [Anti-Skin Basement Membrane Antikor, Pemphigus Antikoru, Cutaneus İmmunofluorescence Antikoru; Anti-Basement Membrane Zone-IgG (BMZ) Antikoru]
  Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Pemfigoid, Pemfigus, herpes gestationis (pemfigoid), paraneoplastik pemfigus, epidermolysis bullosa acquisita (EBA) tanısında kullanılır. Pemfigus’lu hastaların tedaviye cevabının monitorizasyonunda kullanılır.
 • Anti-Smooth Muscle Antikor (ASMA)Anti-Smooth Muscle Antikor (ASMA)
  Referans değerler < 1:40 titre negatif Klinik kullanımı Başlıca otoimmun kronik aktif hepatitis (CAH)‘in tanısında kullanılır. Aynı zamanda “lupoid” kronik aktif hepatitis olarak ta isimlendirilir. ASMA, sitoskeletal protein olan actin’e karşı oluşan bir antistoplazmik antikordur. Yüksek titre pozitifliği (>1/80) kronik aktif hepatit, düşük titre de pozitiflik ise (<1/80) primer biliyer siroz, viral hepatit veya kronik alkolik hepatit olasılığını düşündürür. Otoimmün kronik aktif hepatitlerin % 97’sinde SMA yüksek titrededir. Ayrıca EBV enfeksiyonları, malign melanom, meme ve over karsinomları, safra obstruksiyonları ve normal populasyonda da ASMA pozitifliği sapanabilir. Yükseldiği durumlar - Kronik aktif hepatit (KAH), - Mononükleozis hepatitis, - Primer biliyer siroz, - Viral hepatit, - Multipl sklerozis, - Malignansi, - İntrinsek astma.
 • Anti-Sperm Antikor (ASA)Anti-Sperm Antikor (ASA)
  Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Her iki cinste infertilite araştırmasında kullanılır. Rutin infertilite testi olarak kullanılmamalıdır. Erkeklerde: Ejakulatta sperm aglutinasyonu, testiste travma hikayesi, biyopsi, vazektomi, genital trakt enfeksiyonu veya erkek duktal sistemde obstruktif lezyon varsa Kadınlarda: Anormal post-coital test, izole edilemeyen infertilite, genital trakt enfeksiyonu hikayesi olanlarda ASA yapılmalıdır. Anormal Bulgular: - İnfertilite, - Testislerin efferent kanallarının bloku, - Vazektomi.
 • Antistreptolizin O (ASO)Antistreptolizin O (ASO)
  Referans değerler < 200 IU/mL Klinik kullanımı Poststreptokokkal hastalıklar (örn. Glomerulonefrit, romatizmal ateş, bakteriyel endokardit veya kızıl) gibi hastalıkların neden olduğu streptokok enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Streptolizin O ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır. Yükseldiği durumlar -Streptokok infeksiyonu, -Akut romatizmal ateş, -Akut glomerülonefrit, -Bakteriyel endokardit, -Kızıl, -Streptokokkal pyodermi.
 • Anti-Tiroid Peroksidaz AntikorlarıAnti-Tiroid Peroksidaz Antikorları (Anti-TPO Ab, Anti-Tiroid Mikrozomal Antikor, Antimikrozomal Antikor, Mikrozomal Antikor, Tiroid Otoantikoru, Tiroid Antimikrozomal Antikor)
  Referans değerler < 35 U/ml Klinik kullanımı Bu test başlıca Hashimato’s Tiroiditis gibi tiroid hastalıkları veya kronik lenfositik tiroiditisin (çocuklarda) ayrımsal tanısında kullanılır. Tiroid peroksidazına karşı gelişen otoantikorlar tiroid mikrozomlarının en önemli antijenidirler. Otoimmün tiroid hastalarında (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı) saptanır. Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile ilişkilidir. Addison hastalığı, pernisiyöz anemi, juvenil DM’da pozitif sonuçlar elde edilebilir. -Yükselmiş TSH ve tiroid mikrozomal antikorları kronik otoimmün tiroiditis (hashimato) tanısında altın standarttır. -TPO antikorları %8-9 normal kontrollerde, Graves hastalığında veya idiopatik miksödemlerde %57-74; Hashimato hastalarında %99-100 arasında, diferansiye tiroid kanserinde % 19 oranında bulunur. Yükseldiği durumlar -Kronik tiroidit (Hashimato tiroiditi), -Kollajen doku hastalıkları, -Romatoid artrit, -Pernisiyöz anemi, -Tirotoksikozis, -Hipotiroidizm, -Tiroid karsinomu, -Miksödem.
 • Antitrombin IIIAntitrombin III (ATIII, Fonksiyonel Antitrombin III Tayini, Heparin Kofaktör, İmmünolojik Antitrombin-III, Serin Proteaz İnhibitör)
  Referans değerler Plazma: kontrol değerin % 50’sinden büyük Serum : plazma değerinden %15-34 daha düşüktür. İmmunolojik : 17-30 mg/dL İnterfere edici faktörler İlaçlar (anabolik steroidler, androjen, oral kontraseptifler (progesteron içeren) ve Na-warfarin) artışa neden olduğu halde (fibrinolitikler, heparin, L-asparaginase ve oral kontraseptifler (östrojen içeren)) düşüklüğe neden olur. Klinik kullanımı AT III’ün düşük seviyeleri, artmış tromboz riski ile ilişkilidir. Hiperkoagule durumların, heparin tedavisi alan hastalarda heparine karşı gelişen direncin nedeninin saptanmasında kullanılır. Yükseldiği durumlar -Böbrek transplantı, -Akut hepatitis, -Tıkanma sarılığı ve K vitamini eksikliği. Azaldığı durumlar -Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC), -Hiperkoagüle durumlar (Derin ven trombozu), -Konjenital AT3 eksikliği (otozomal dominant), -Ağır cerrahi, -Siroz, karaciğer hastalıkları, -Nefrotik sendrom, -Protein kaybettirici hastalıklar (Malignite), -Pulmoner emboli, -Estrojen içeren kontraseptif kullanımı gibi akkiz durumlarda
 • Anyon GAP (AG, R Faktör)Referans değerler 16 ± 4 mEq/L (hesaplamada potasyum kullanıldığında) 12 ± 4 mEq/L (hesaplamada potasyum kullanılmadığında) İnterfere edici faktörler AG; arttıran ilaçlar: Karbonik anhidraz inhibitörleri (örn: Asetazolamid), salisilat, etanol, metanol, AG; düşüren ilaçlar (örn: Lityum, asetazolamid, spironolakton ve sulindak) Klinik kullanımı Rutin olarak laboratuvarda hesaplanan ekstrasellüler sıvının katyon ve anyonları arasındaki farkı gösterir. (örnek: AG=[sodyum+potasyum]-[klor+bikarbonat]) Bazı laboratuvarlar potasyumu hesaplamaya katmazlar. Bu hesaplama sıklıkla metabolik asidozisin nedenlerinin saptanmasında kullanılır. Karışık asit baz durumlarında AG özellikle yardımcıdır. Proteinler AG üzerinde anlamlı olarak etkilidir. Örnek olarak serum proteinindeki 1g/dL’lik düşme AG de 2,5 mEq/L’lik düşmeye neden olacaktır.
 • Apolipoprotein A-1 (apo-A-1)İnterfere edici faktörler - Fiziksel egzersiz Apo A-1 seviyelerini artırır. - Sigara içimi azaltır. - Karbonhidratlarla veya poliunsature yağlarla fazla diyet Apo A-1 seviyelerini azaltır. -Apo A-1 seviyesini artıran ilaçlar : Karbamazepin, östrojenler, etanol, lovastatin, niasin, oral kontraseptifler, fenobarbital, provastatin ve simvastatin -Apo A-1 seviyesini azaltan ilaçlar : Androjenler, beta- blokerler, diüretikler ve progestinler Referans değerler 101 - 199 mg/dL Klinik kullanımı Başlıca aterojenik kalp ve periferal arter hastalığının riskini saptamada kullanılan bir testtir. Apolipoprotein A-1’in (HDL’nin majör proteinidir) düşük konsantrasyonu, anjiografik koroner arter hastalığı olan hastaların saptanmasında HDL kolesterol, kolesterol veya trigliseridden daha kullanışlıdır. Myokard enfarktüsü geçirmiş kişilerde yapılan çalışmalar da koroner arter hastalığının göstergesi olarak apolipoprotein A1’in düşük konsantrasyonunun daha iyi olduğu gösterilmiştir.
 • Apolipoprotein B (apo-B) İnterfere edici faktörler -Sature yağlarla ve kolesterolle fazla beslenme Apo- B seviyesini artırır. -Apo B-1 seviyesini artıran ilaçlar : Androjenler, 􀇃-Blokerler, Diüretikler, etanol abuse ve progestinler -Apo B-1 seviyesini azaltan ilaçlar : Kolestiramin, ösrojen (postmenopozal kadın), lovastatin, simvastatin, neomisin, niasin ve tyroxine. Referans değerler 49 - 103 mg/dL Klinik kullanımı LDL ve onun temel proteini apolipoprotein B lipid transportu ve metabolizmasında çok önemli role sahiptir. Apo B spesifik hücre membranı reseptörleri aracılığıyla ve HMG CoA redüktazın inhibisyonu aracılığıyla kolesterol sentezini düzenleyebilir. HMG CoA redüktaz kolesterol biyosentezinde hız sınırlayıcı role sahiptir. Apo B aterosklerozun meydana gelmesinde önemli olabilir. Yüksek seviyeler atmış koroner arter hastalığı riskini gösterir.
 • Ascariasis IgGReferans değerler < 1:32 negatif Klinik kullanımı Ascaris lumbricoides’e bağlı antikorların araştırılması amacıyla kullanılır. Dışkıda yumurtası bulunur. Semptomlu ve özellikle pulmoner dönemi süresince eozinofiller artmıştır
 • Asetaminofen (Parasetamol; Tylenol ®) Referans değerler Tedavi dozu : < 50 μg/ml Toksik doz : ≥ 120 μg/ml Normal yarı ömür : < 4 saat Toksik yarı ömür : > 4 saat Klinik kullanımı İlaç düzey takibinde kullanılır.
 • Asetil Salisilik Asit (Salisilat) Referans değerler Analjezik konsantrasyon : 2-10 mg/dL, 20-100 μg/mL Antienflamatuar konsantrasyon : 15-30 mg/dL, 150-300 μg/mL Toksik konsantrasyon : >30 mg/dL, >300 μg/mL Klinik kullanımı En çok kullanılan formu ASPİRİN dir. Analjezik, anti-enflamatuar ve antipiretik olarak kullanılır. Tedavi dozunun ayarlanması ve toksik durumun saptanması ve takibi amacıyla kullanılır.
 • Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR Ab)Referans değerler < 0.25 nmol/L İnterfere eden durumlar: -Kobra zehiri ile tedavi edilen amyotrofik lateral sklerozis’li hastalarda yalancı pozitiflik görülür. -Penisillamine bağlı, myasteni-benzer sendromlu hastalarda yalancı pozitiflik -Artıran ilaçlar : Kas paralitik ilaçları (Suksinilkolin) ve yılan zehiri -Subklinik MG’li hastalardaki bu antikorların oluşumunu immunsupressif ilaçlar baskılayabilir. Klinik kullanımı Üç çeşit asetilkolin reseptör antikoru vardır. Myastenia Graves (MG) tanısında AchR-Antikoru en yaygın olarak kullanılır. AchRModulating antikoru daha hassastır. Pozitif bir modulating antikoru subklinik MG tanısını gösterebilir. AchR-Bloking antikoru daha az hassas testtir. MG’li hastaların %61’ini pozitiftir. MG tanısında ilk sırada istenen analizdir. MG hastalarının %85-90’ında bulunur. MG nin tanısında tarama testi olarak çok uygundur. Erken başlayan MG veya oküler MG formlarında sadece AchR modulating antikorlarına Referans değerler < 0.25 nmol/L İnterfere eden durumlar: -Kobra zehiri ile tedavi edilen amyotrofik lateral sklerozis’li hastalarda yalancı pozitiflik görülür. -Penisillamine bağlı, myasteni-benzer sendromlu hastalarda yalancı pozitiflik -Artıran ilaçlar : Kas paralitik ilaçları (Suksinilkolin) ve yılan zehiri -Subklinik MG’li hastalardaki bu antikorların oluşumunu immunsupressif ilaçlar baskılayabilir. Klinik kullanımı Üç çeşit asetilkolin reseptör antikoru vardır. Myastenia Graves (MG) tanısında AchR-Antikoru en yaygın olarak kullanılır. AchRModulating antikoru daha hassastır. Pozitif bir modulating antikoru subklinik MG tanısını gösterebilir. AchR-Bloking antikoru daha az hassas testtir. MG’li hastaların %61’ini pozitiftir. MG tanısında ilk sırada istenen analizdir. MG hastalarının %85-90’ında bulunur. MG nin tanısında tarama testi olarak çok uygundur. Erken başlayan MG veya oküler MG formlarında sadece AchR modulating antikorlarına
 • Asetilkolin Reseptör Blocking OtoantikorlarıReferans değerler < 15 % Klinik kullanımı Özellikle asetilkolin reseptör modulating antikoru pozitif olduğunda Myastenia Gravis (MG) tanısında üçüncü sırada istenen analizdir.
 • Asetilkolin Reseptör Modulating OtoantikorlarıReferans değerler < 20 % Klinik kullanımı Myastenia Gravis (MG) tanısında ikinci sırada istenen analizdir. Myastenia Gravis (MG) nöromusküler transmisyon bozukluklarının en yaygınıdır. Otoimmün bir hastalıktır. Nöromusküler kavşaklardaki asetilkolin reseptörlerinin kaybı ile karakterizedir. AchR otoantikoru MG için tanısaldır, MG hastalarının %85-90’ında bulunur.
 • Asetilkolinesteraz (EC, Eritrosit Kolinesteraz; Pseudokolinesteraz) Referans değerler Serum Kolinesteraz: 8-18 unit/ml RBC Kolinesteraz: 5-10 unit/ml Klinik kullanımı Bu test anesteziden önce pseudokolinesteraz eksikliğini saptamaya veya fosfat zehirlenmesine maruz kalma durumunu saptamaya yarar. İki tip kolinesteraz vardır. 1. Asetil kolinesteraz (gerçek kolinesteraz) ve 2. Pseudokolinesteraz Gerçek kolinesteraz başlıca eritrositte ve sinir dokularda bulunduğu halde serumda bulunmaz. Pseudokolinesteraz ise serumda bulunur. Yükseldiği durumlar Artmış serum seviyeleri: - Hiperlipidemi - Nefrozis - Diabetes Artmış RBC seviyeleri: - Retikülositozis - Orak hücreli anemi Asetilkolinesteraz (EC, Eritrosit Kolinesteraz; Pseudokolinesteraz) 90 Azaldığı durumlar Azalmış serum seviyeleri: - Organik fosfat insektisitlerinden zehirlenme - Hepatoselluler hastalık - Konjenital pseudokolinesteraz eksikliği - Malnutrisyon Azalmış RBC seviyeleri: - Konjenital kolinesteraz eksikliği - Organik fosfat insektisitlerinden zehirlenme
 • Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) Referans değerler 0.45 ± 0.2 μmol/L (HPLC), <241 nmol/L (LC-MS/MS) Klinik kullanımı Kardiyovasküler hastalıklar ve endotelyal disfonksiyon için risk faktörüdür. Yükseldiği durumlar -Kronik kalp yetmezliği, -Koroner arter hastalıkları, -Periferal oklüziv arter hastalığı, -Şok, -Kronik böbrek yetmezliği, -Hiperhomosistinemi, -Hipertansiyon, -Çocukluk dönemi hipertansiyonu, -Gebeliğe bağlı hipertansiyon, -Preeklamsi, -Pulmoner hipertansiyon, -Hiperkolesterolemi, -Hipertiroidi, -DM tip 2, -İnsülin rezistansı, -Karaciğer yetmezliği.
 • Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT)Referans değerler Erkek:10 – 40 U/L Kadın:10 – 35 U/L SI ünite dönüşüm katsayısı x0,017=μkat/L İnterfere edici faktörler -Egzersiz artmış SGOT seviyelerine neden olur. -Piridoksin eksikliği (Beriberi veya gebelik), uzun süre karaciğer hastalıkları, üremi veya diyabetik ketoasidoz azalmış SGOT seviyelerine neden olur. -İlaçlar artışa neden olur. (örn: Antihipertansifler, kolinerjik ajanlar, kumarin tipi antikoagulanlar, digitalis preparasyonları, eritromisin, izoniazid, metildopa, oral kontraseptifler, opiyatlar, salisilatlar, hepatotoksik medikasyonlar ve verapamil.) Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT) 98 Klinik kullanımı Karaciğer hastalığının saptanmasında: Viral hepatit ve hepatik nekroz ile ilişkili diğer karaciğer hastalıklarında, hastalığın klinik belirtileri görülmeden önce AST ve ALT seviyeleri yükselir. Örneğin sarılık görüldüğünde 20-50 kat yükseklikler çok sık görülür. Her iki enzimde üst referans sınırının 100 kat üzerine bile erişebilir. MI’dan sonra serumda AST artışı görülür. ALT seviyeleri normal sınırdadır veya komplike olmayan enfarktüste sınırda artış vardır. Bununla beraber ALT, kalp yetmezliğine sekonder olarak karaciğer hasarında artar. Pulmoner emboli AST seviyelerini 2-3 kat yükseltir, akut pankreatit, zedelenmiş kas yaralanmaları, gangren ve hemolitik hastalıklarda normalin 2-5 katı artış görülür. Yükseldiği durumlar Kalp Hastalıkları: - Myokardiyal infarktüs, - Kardiyak operasyonlar, - Kardiyak kateterizasyon ve anjiyoplasti, Karaciğer Hastalıkları: - Hepatitis, - Hepatik sirozis, - İlaca bağlı karaciğer hasarı, - Hepatik metastaz, - Hepatik nekroz (sadece başlangıç evre), - Hepatik cerrahi, - Hepatik enfeksiyöz mononükleozis, İskelet Kası Hastalıkları: - İskelet kası travmaları, - Kalp dışı cerrahi işlemler, - Çoklu travmalar, - Ciddi derin yanıklar, - İlerleyen kas distrofileri, - Son zamanlardaki konvulziyonlar, - Isı çarpması (heat stroke), - Primer kas hastalıkları (örn: myopati, myositis), Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT) 99 İlaçlar; - Asetaminofen, - Statinler, - NSAID’ler, - ACE inhibitörleri, - Heparin, - Labetalol, - Fenitoin, - Amiodaron, - Klorpromazin, Diğer Hastalıklar: - Akut hemolitik anemi, - Akut pankreatitis, - Alkol alışkanlığı, - Reye sendromu, - Hemokromatozis, - Wilson hastalığı, - Renal ve pulmoner infarktüs, - Eklampsi. Azaldığı durumlar -Üremi, -Vitamin B6 eksikliği, -Akut renal hastalıklar, -Diabetik ketoasidoz, -Gebelik, -Kronik böbrek diyalizi.
 • AST/ALT Oranı Klinik kullanımı AST/ALT oranları ile ilgili hastalıklar; Hastalık AST/ALT Oranı Alkolik karaciğer hastalığı 2,0 - > 6,0 Organik toksik hepatit > 2,0 Siroz 1,4 - 2,0 İntrahepatik kolestazis >1,5 Ekstrahepatik kolestazis <1,4 Kronik aktif hepatitis 1,3 Ekstrahepatik biliyer obstrüksiyon 0,8 Akut viral hepatit 0,5 - 0,8
 • C-ANCA Antikoru (PR3 ANCA; Proteinaz 3 Spesifik ANCA)C-ANCA Antikoru (PR3 ANCA; Proteinaz 3 Spesifik ANCA)
  Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Nötrofillerin sitoplazmik komponentlerine karşı oluşan antikorlardır. C-ANCA % 95-99 oranında WG için spesifiktir. ANCA nın 2.tipi PANCA’dır. Nötrofil stoplazmasının perinükleer paterninin boyanmasıyla oluşur. Ülseratif Kolitli veya Sklerozan Kolanjitli hastalarda P-ANCA %75 oranında pozitif bulunur. Yükseldiği Durumlar -WG (Wegener Granülomatozisi), -Mikroskobik poliarterit, -İdiopatik kresentik glomerülonefrit, -Ülseratif Kolit, -Primer sklerozan kolanjit, -Otoimmün hepatit, -Churge-Strauss vaskülitis, -Aktif viral hepatit, -Crohn Hastalığı.
 • P-ANCA Antikoru (MPO ANCA, Anti MPO)P-ANCA Antikoru (MPO ANCA, Anti MPO)
  Referans değerler Negatif : ≤ 5.0 EU/mL Pozitif : 5.1-400.0 EU/mL İnterfere edici faktörler SLE ve Goodpasture’s sendromlu hastalarda zayıf pozitif sonuçlar görülür. Klinik kullanımı İlerlemiş böbrek yetersizliği olan hastalardaki vaskulitin bir göstergesidir. Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumların) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır. Genellikle böbrekleri içeren (nekrotize pauciimmunglomerulonefritis) vaskulitli hastalarda sıklıkla yükselmiş PANCA antikorları saptanır.
 • Bakır (Cu), (İdrar)Bakır (Cu) (İdrar)
  Referans değerler:
  15 - 60 μg/gün SI ünite dönüşüm katsayısı x0,0157=μmol/gün
  Klinik kullanımı:
  Wilson hastalığının tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Penisilamin yükleme ile idrar bakır atılımının artması dikkat edilmesi gereken bir konudur.
  Yükseldiği durumlar:
  -Wilson hastalığı (Hepatolentiküler dejenerasyon), -Kronik aktif hepatit, -Bilier siroz, -Romatoit artrit, -Proteinüri varlığı, -Nefrotik sendrom.
 • Bakır (Cu), (Serum)Bakır (Cu), (Serum) Referans değerler 70 - 140 μg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x0,157=μmol/L Klinik kullanımı Bakır, akut ve kronik hastalıkların (Wilson hastalığı, primer biliyer siroz, (PBC), primer sklerozan kolanjit (PSC)) tanısında kullanılır. Yükseldiği durumlar -Enfeksiyon, enflamasyon, -SLE ve bazı malignitelerde, -Hipotiroidizm,hipertiroidizm, -Gebelik, -Lösemi, -Kollajen doku hastalıkları, -Bilier siroz, -Hodgkin hastalığı, -Pellegra, -Pulmoner tüberküloz, -Anemi, -Talasemi minör ve majör, -AMI, -Beyin enfarktüsü, -Romatoid artrit, -Hemokromatoziste, -Diabetle ilişkili ciddi enfeksiyonlarda.
 • Bence-Jones ProteiniBence-Jones Proteini (İdrar) Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Multiple myelomanın tanısında ve tedavisinin monitorizasyonu ile klinik seyirin takibinde önemlidir. Bence-Jones Proteini Multiple myelomalı hastaların %75’inde bulunur. Yükseldiği durumlar -Multiple myeloma (Plazmasitom), -Çeşitli metastatik tümörler, -Kronik lenfositik lösemi, -Amiloidozis, -Lenfoma, -Waldenström makroglobulinemisi.
 • BenzodiazepinlerBenzodiazepinler Uykusuzluk ve anksiyetenin tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Benzodiazepinler aynı zamanda sedasyon ve antikonvülsan olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan Benzodizepinler (ng/ml); Yarı ömür Tedavi dozu Toksik doz Diazepam (valium) 20-100 100-1000 (>5000) Klordiazepoksid 5-30 700-3000 (>5000) (Librium) Flurazepam 40 Bilinmiyor (>200) Klorazepat 30-200 120-1000 (Bilinmiyor) (Tranxene) Klonazepam 15-50 10-70 (>80) (Klonopin) Lorazepam 10-20 50-240 (Bilinmiyor) (Ativan) Oxazepam 5-15 200-1400 (Bilinmiyor) Temazepam 10-12 (Restoril) Alprazolam(Xanax) 12-15 Triazolam(Halcion) 1,5-3 Midazolam(Versed) 1-12 Estazolam(Prosom) 10-24
 • Beta Human Korionik Gonadotropin (Beta-hCG)Beta Human Korionik Gonadotropin (􀈕-hCG) Referans değerler <5,0 mIU/ml Kantitatif 􀇃 hCG; Gebelik (hafta) 􀇃 hCG (mIU/mL) <1 5-50 2 50-500 3 100-10.000 4 1000-30.000 5 3.500-115.000 6-8 12.000-270.000 12 15.000-220.000 Erkek ve gebe <5 Olmayan İnterfere edici faktörler -Hematüri ve proteinüri idrarda yanlış pozitif sonuç verir, -Hemoliz test sonuçlarını etkiler, -Bazı ilaçlar yanlış negatif sonuçlara neden olabilirler (örnek: diüretikler, prometazin), -Bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir (örnek: antikonvülzanlar, antiparkinson ilaçlar, hipnotik ajanlar, trankilizanlar (özellikle promazin ve onun türevleri) . Beta Human Korionik Gonadotropin ( -hCG) 107 Klinik kullanımı Başlıca gebeliğin teşhisi için kullanılır. İdrarda hCG testi, ilk periyodu geçirdikten sonraki ilk haftada normal gebeliğin tanısı için yeterlidir. Bununla beraber, kantitatif serum gebelik testi gebeliği daha erken saptar. hCG saptanabilir konsantrasyonu (5 IU/L) konsepsiyondan sonra 8-11 gün içinde belirir ki bu da son menstrual periyottan ölçülen güne kadar gebeliğin 3. haftası demektir. Kaçan periyodun ilk gününde gebe kadınların yarısında hCG seviyeleri 25 IU/L ye ulaşır. 8-10. haftalarda immunolojik hCG 100.000 IU/L ye ulaşır. Daha sonraları hCG konsantrasyonları serum ve idrarda yavaş yavaş düşmeye başlar. Kantitatif hCG seviyeleri, ektopik gebeliklerin veya anormal intrauterin gebeliklerin saptanmasında kullanılır. hCG seviyeleri 0 dan 200.000 IU/ml arası değişir ve geometrik ortalaması 1.000 IU/L dir. Ektopik gebeliklerin %1’inde hCG 5 IU/L nin altında kalarak detekte edilemez. B-hCG; trofoblastik kanserlerin takibinde, hastanın tedaviye cevabında ve hastalığın mümkünse saptanmasında kullanılır. Ayrıca, mol hidatiform, koryokarsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde kullanılır. Yükseldiği durumlar -Normal gebelik, -Ektopik gebelik, -Düşük, -Gestasyonel Trofoblastik Tümörler, -Germinal Hücre Kaynaklı Gonadal Tümörler, -Bazı gastrik karsinomlar, -Bazı hepatomalar, -Bazı pankreatik karsinomalar, -Uterusun hidatiform molleri, -Koryokarsinomlar. Azaldığı durumlar -Düşük tehditi, -Tam olmayan düşük, -Ölü fetüs.
 • Beta-2 Mikroglobulin (B2M)Beta-2 Mikroglobulin (B2M) Referans değerler Serum: 1,1- 2,4 mg/L İdrar: 0- 160 μg/L BOS: 0- 2,4 mg/L Klinik kullanımı Beta-2 mikroglobulin nükleuslu hücrelerin membranında bulunan düşük molekül ağırlıklı bir proteindir. Özellikle tümör hücreleri ve lenfositler tarafından kana salınmaktadır. Küçük boyutu nedeniyle glomerüler membrandan geçebilir. Fakat normalde %1’den daha az atılır. Bunun nedeni de proksimal tübüllerdeki reabsorbsiyonudur. Özellikle renal transplantlı hastaların takibinde kullanışlıdır. Serumda yükseldiği durumlar; -Lenfoma, lösemi, myeloma, -Glomerüler böbrek hastalıkları, -Renal transplant rejeksiyonu, -Viral enfleksiyonlar, -Kronik enflamatuar hastalıklar.
 • Beta-KarotenBeta-Karoten Referans değerler Normal: 48-200 μg/dL Yüksek: >400 μg/dL Orta derecede yüksek: >300 μg/dL Düşük (malabsorbsiyon): 20 μg/dL Beta-Karoten 109 Klinik kullanımı A hipervitaminozu ve malabsorbsiyon sendromlarının tanısında kullanışlıdır. Yükseldiği durumlar -Karaciğer hastalıkları, -Diabetes mellitus, -Hipotiroidizm, -Fazla A vitamini alımı, -Hiperlipidemi, -Gebelik, -Subakut tiroidit, -Kronik nefrit, -Nefrotik sendrom, -Miksödem. Azaldığı durumlar -Yüksek ateş, -Enteritler, -Kistik fibrozis, -Ağır malabsorbsiyonlar.
 • Bikarbonat (HCO3)Bikarbonat (HCO3) Referans değerler 25-32 mEq/L Klinik kullanımı Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Yükseldiği durumlar -Metabolik alkaloz, -Kronik kusma, -Kompanse respiratuar asidoz, -Yüksek hacimli gastrik emilim, -Barbiturat, -Aldosteronizm, -Morfin, -Civalı diüretiklerin kullanımı, -Kortikosteroid kullanımı, -Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. -Bazı laksatif ve diüretikler, Azaldığı durumlar -Metabolik asidoz, -Kronik ve ciddi diyare, -Kompanse respiratuar alkaloz, -Loop diüretiklerin kronik kullanımı, -Etilen glikol zehirlenmesi, -Açlık, -Asetozolamid, siklosporin kullanımı, -Diabetik ketoasidoz, -Akut renal yetmezlik.
 • Bilirubin-Direkt (Konjuge Bilirubin)Bilirubin-Direkt (Konjuge Bilirubin) Referans değerler < 0,3 mg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x17. 1 = μmol/L Klinik kullanımı Hepatobiliyer sistem hastalıkları için değerlidir. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıklarında, hepatosellüler hasarda direk bilüribin artar. Yükseldiği durumlar -Safra taşları, -Ekstrahepatik safra tıkanıklığı (tümör, inflamasyon, safra taşı, cerrahi travma), -Hepatosellüler hastalıklar, -Safra kesesi hastalıkları, -İlaç nedenli kolestazis, -İlerlemiş karaciğer metastazı, -Herediter hastalıklar; *Dubin Johnson sendromu, *Rotor’s sendromu.
 • Bilirubin-TotalBilirubin-Total Referans değerler < 19 yaş: 0.3 – 1.2 mg/dL > 19 yaş: < 1.4 mg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x17.1 = μmol/L Klinik kullanımı İndirek (unkonjuge) bilirubin çoğunlukla yenidoğanlarda görülür. Bu ise, herhangi bir karaciğer bozukluğu olmadan eritrositlerin erken yıkılmaları ve yetersiz eritropoezden ileri gelir. Genetik hastalıklardan Crigler Najar ve Gilbert’s sendromlarında bilirubin normal oranda konjuge olamaz ve unkonjuge bilirubin artışına neden olur. Tersine safradaki blok veya anormal permeabiliteye bağlı olarak, bilirubinin ve diğer safra bileşenlerinin geçişi gecikerek, konjuge bilirubindeki artışa neden olur. Bilirubin-Total 116 Yükseldiği durumlar -Eritroblastozis fetalis, -Hemolitik sarılık, -Büyük hacimli kan transfüzyonu, -Büyük hematomların çözülmesi, -Sepsis, -Neonatal hiperbilüribinemisi, -Hemolitik anemi, -Pernisiyöz anemi, -Siroz, -Transfüzyon reaksiyonları -Orak hücreli, anemi, -Hemoliz, -Karaciğer hastalıkları (Hepatit, siroz, neoplazm, safra tıkanıklığı, enfeksiyoz mononükleoz), -Herediter hastalıklar (Gilbert sendromu, Dubin Johnson sendromu), -İlaçlar (steroidler, difenilhidantoin, fenotiazinler, penisilin, eritromisin, klindamisin, kaptopril, amfoterisin B, sülfonamidler, azatiopurin, izoniazid, 5-amino salisilik asit, allopurinol, metildopa, indometazin, halotan, oral kontraseptifler, prokainamid, tolbutamid, labetalol), -Pulmoner embolizm veya infarkt, -Konjestif kalp yetmezliği sonucu hepatik konjesyon.
 • Birinci Trimestir Tarama Testi (İkili Tarama Testi, Down Sendromu TT)Birinci Trimestir Tarama Testi (İkili Tarama Testi, Down Sendromu Tarama Testi) Referans değerler Hesaplanan riskin 1/300 ve üzeri olması gebeliğin trisomi 21 açısından riskli olduğunu gösterir. Klinik kullanımı Trisomi 21 için yapılan prenatal tarama testidir. Gebeliğin erken döneminde (11-13. hafta 6 gün) değerlendirilir. Anne serumunda ölçülen serbest-hCG ve PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein-A) konsantrasyonları ile yüksek rezolüsyonlu ultrason kullanılarak ölçülen nuchal tanslüsens (NT/ ense kalınlığı) değeri, anne yaşı ve gebelik haftası gibi bilgiler birleştirilerek istatistiki risk değerlendirilmesi yapılır. Sonuçların normal çıkması bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal için gebelik incelenmelidir.
 • Borrelia Burgdorferi Antikoru (Lyme Hastalığı Antikoru)Borrelia Burgdorferi Antikoru (Lyme Hastalığı Antikoru) Referans değerler Negatif (ELİSA), IgG≥ 4 band konfirmasyon yok. (Western Blot) IgM: Negatif (Western Blot) Klinik kullanımı Borrelia burdgorferi spiroketi tarafından oluşturulan Lyme hastalığı artrit, nörolojik belirtiler, kardiyak hastalıklar ve cilt bulguları gibi klinik belirtilerle seyreder. İnsanlara başlıca enfekte İxodes (tüm 8 bacaklı kan emen) böceklerinden geçer. Yükseldiği durumlar Hastalığın etkin döneminde yalancı negatiflikler saptanabilir. Antikor sonucu negatif olmasına rağmen, hastalığın başlangıç aşamasında olduğu düşünülüyorsa, 2-4 hafta sonra yeni kan örneğinde test tekrarlanmalıdır. Pozitif sonuçlar Western Blot ile doğrulanmalıdır. -Sifiliz, -HIV ve hipergamaglobulinemi, antikor testinde yalancı pozitifliklere neden olabilir.
 • BOS ta Oligoklonal Bant Araştırması
 • Böbrek Taşı Analizi
 • Brucella Anti-Human Globin Testi (Coombs’lu)Brucella Anti-Human Globin Testi (Coombs’lu) Klinik kullanımı Brucella aglütinasyon testi olan ROSE-BENGAL testi bir tarama testidir. Brucella Wright testinin sonucu ise 48 saat sonunda verilir. Anti-human globin testi ise Kronik Brusellozisde IgG tipi inkomplet (Bloke edici) antikorları belirler. IgG antikorlarının bulunuşu kronik enfeksiyonun varlığını gösterir.
 • Brucella Antikoru (Serum, BOS)Brucella Antikoru (Serum, BOS) Referans değerler Negatif SI ünite dönüşüm katsayısı <1:40 titresi negatif Klinik kullanımı Brusellozisli hastalardaki antikorları saptamak amacıyla kullanılır. Genel olarak 3 tür neden olur: B.melitensis, B.suis, B.abortus. Vücuda göz, burun, agız ve genital yoldan girer. Brusellozisli hastalarda ≥ 1/160 titreler brucella infeksiyonunun yüksek oranda varlığını gösterir. Yükseldiği durumlar 4 kat veya daha yüksek titrasyonlar hastalığın akut ve yakın zamanda alındığını gösterir.
 • C1 Esteraz İnhibitörü (C1 İnaktivatör)C 1 Esteraz İnhibitörü (C 1 İnaktivatör) Referans değerler 0,15- 0,35 g/L Klinik kullanımı Başlıca herediter anjioödem tanısında ve tedaviye cevap olarak C1 esteraz inhibitörü seviyesinin monitorizasyonunda kullanılır. C1 esteraz inhibitörü, proenzim olan C1’in aktif forma geçmesini engeller. C1 inaktivatör konsantrasyonu herediter ve akkiz anjioödemde düşük bulunur. Herediter anjioödem vakalarının %85 kadarında C1 inaktivatörün mutlak konsantrasyonunda düşme görülür. Konjenital C1 inaktivatör eksikliği herediter anjiyoödemde, sonradan oluşan C1 inaktivatör eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülebilir.
 • CA 15-3 ve CA 27.29 Tümör Belirteçleri (Kanser Antijen 15-3 ve Kanser Antijen 27.29)CA 15-3 ve CA 27.29 Tümör Belirteçleri (Kanser Antijen 15-3 ve Kanser Antijen 27.29) Referans değerler < 25 U/ml SI ünite dönüşüm katsayısı x1=kU/L İnterfere edici faktörler -Bazı benign ve malign hastalıklar (Akciğer kanseri, ovaryum, pankreas, prostat ve kolon kanserleri, memenin fibrokistik hastalığı, siroz ve hepatit) yüksek değerler saptanabilir. Klinik kullanımı Meme kanserinin evrelenmesinde ve tedavinin monitorizasyonunda CA 15-3 ve CA 27.29 antijenleri kullanılır. Evre I meme kanserinde %5, evre II’de %29, evre III’de %32, evre IV’de %95 serum CA 15-3 seviyeleri artar. %25’den fazla CA 15-3 artışı gözlenen hastaların çoğunda (%96) hastalık progresyonu vardır. %50’den fazla CA 15-3 düşüşü gözlenen hastaların çoğunda (~%100) tedaviye yanıt vardır. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır. Yükseldiği durumlar -Özellikle metastatik meme kanserlerinin % 80’inde CA 15- 3 düzeyi artar. -Ayrıca diğer bazı maligniteler (pankreas, akciğer, over, kolon, karaciğer vb) -Hepatit, -Siroz, -Sarkoidoz, -Tüberküloz ve SLE’de de yükselebilir.
 • CA 19-9 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen 19-9)CA 19-9 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen 19-9) Referans değerler < 39 U/mL SI ünite dönüşüm katsayısı x1=kU/L Klinik kullanımı Pankreatik veya hepatobiliyer kanserli hastaların tanısı, yaşam süresi, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılır. Gastrointestinal, pankreatik, karaciğer ve kolorektal malignitelerin takibinde kullanılır. Pankreatik kanserlerde sensitivitesi %70- 80’dir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır. Yükseldiği durumlar -Tüm gastrointestinal sistem kanserleri; *Pankreatik kanserler, *Kolanjiokarsinomlar, *Kolon kanseri, *Gastrik kanserler, -Akciğer kanserleri, -Adenokarsinomlarda, -Bazı benign durumlarda da yükseklik görülebilir; *Kronik pankreatit, *Kolanjit, *Siroz *Kolesistit, *Safra taşları gibi.
 • CA-125 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen-125)CA-125 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen-125) İnterfere edici faktörler -Gebeliğin 1. trimesteri ve normal menstrüasyon CA-125 in orta derecede yüksekliğine neden olur. -Benign peritoneal hastalıklar (örnek: siroz, endometriyozis) orta derecede artmış seviyelere neden olur. Referans değerler < 35 U/mL *Normal popülasyonun %1-2‘sinde 35 U/mL nin üzerinde değerler görülür. SI ünite dönüşüm katsayısı x1=kU/L Klinik kullanımı Over kanserinin seyrini izlemede, tedavi takibinde ve hastalığın rekürrensini belirlemede kullanılır. Over kanserli olguların %80’nde serum seviyeleri yüksektir. Bu oran benign over hastalığı olan kadınlarda %26, non-neoplastik durumlarda %66’dır. CA-125 tek başına kanser tanısı koymak için veya tarama maksatlı kullanılmaz. Fakat CA-125 yükselişi ile ilişkili tanısı konmuş jinekolojik kanserli hastaların takibinde kullanılabilir. Sağlıklı insanların %1’nde de CA-125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yükseldiği durumlar -Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları, -Pankreas kanseri, -Meme kanseri, -Kolon kanseri, -Akciğer kanseri, -Endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları, -Bazı non-jinekolojik maligniteler, -Bazı benign durumlarda (Hamilelik, menstrüasyon, peritoneal veya plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis).
 • CA-72-4 Tümör Belirteçi (TAG 72, Kanser Antijen72-4)CA-72-4 Tümör Belirteçi (TAG 72, Kanser Antijen72-4) Referans değerler <6,9 U/mL Klinik kullanımı -Gastrointestinal sistem, meme ve over primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavilerinin takibinde kullanılır. Yükseldiği durumlar -Metastatik gastrik karsinomlarda yükselir. -Bazı iyi huylu hastalıklarda da artabilir; .karaciğer sirozu, .pankreatit, .pulmoner hastalıklar, .romatoid hastalıklar, .jinekolojik hastalıklar, .gastrointestinal sistem hastalıkları vb.
 • Chlamydia Antikorları IgG ve IgMChlamydia Antikorları IgG ve IgM Referans değerler IgG: < 1/64 IgM: < 1/10 Klinik kullanımı Klamidya, küçük, hareketsiz intrasellüler enfeksiyon ajanıdır. Bakterilere benzer ve enfeksiyonları antibiyoterapiye cevap verir. Erişkinde antikor pozitifliği % 50-78 oranında değişir. Özellikle IgM de çapraz reaksiyon sık gözlenir. Klamidyal enfeksiyonlar %25-35 oranında asemptomatiktir. İnkübasyon periyodu 10-20 gündür. Dizüri orta derecedir, bazen de yoktur.
 • Chlamydia Trachomatis AntijeniChlamydia Trachomatis Antijeni Referans değerler Negatif Klinik kullanımı Chlamydia trachomatis’in 15 serotipi bulunmaktadır. 8 serotipi (D’den K’ya) kadınlarda üretral sendromlara, servisite, pelvik inflamatuar hastalıklara, endometrite, perihepatite neden olurken, erkeklerde epididimite, yenidoğanda pnömoni ve konjunktivite neden olmaktadır. Chlamydia trachomatis enfeksiyonlarının tespitinde PCR yöntemi kültür veya serolojik testlere göre çok daha hassastır.
 • Civa (Hg), (Tam Kan)Civa (Hg), (Tam Kan) Referans değerler Tam kan :< 10 mg/L (<10 ng/mL) Saç: <1 mg/L Toksik doz: >50 ng/mL Klinik kullanımı Akut ve kronik civa zehirlenmesinin takibinde kullanılır. Saçtaki civa konsantrasyonu klinik semptomların şiddeti ile ilişkilidir. Saç ve tırnaktaki normal civa konsantrasyonu <1,0 μg/g dır.
 • Civa (İdrar)Civa (İdrar) Referans değerler 24 saatlik idrar: < 10 μg/ örnek (normal), > 50 μg/ örnek (toksik doz). Klinik kullanımı Civa toksisitesini saptamada kullanılır.
 • Clostridial Toksin TayiniClostridial Toksin Tayini (Clostridium Difficile Toksin A, Pseudomembranöz Kolit Serolojik Testi, Antibiotic Associated Colitis Assay) Klinik kullanımı C.difficile, geniş spektrumlu antibiyotik alan (Klindamisin, ampisilin ve sefalosporinler) hastaların barsaklarında görülen bakteriyel enfeksiyondur. Antibiyotikler tarafından normal flora baskılanır, C.difficile’nin artışına neden olur. C.difficile, antibiyotikle ilişkili ishal ve pseudomembranöz kolit vakalarının hemen hemen tümünden sorumlu bakteriyel patojendir. C.difficile, toksin A ve B olarak isimlendirilen iki toksini aynı anda üretir. Sonuçta, kolon epitelinin nekrozuna neden olur. Toksin A sıvı kaybı, mukozal hasar ve intestinal enflamasyonlardan sorumludur. İn vitro koşullarda toksin B çok daha potenttir. Toksin A’nın gaitada saptanması enterik hastalığın C. Difficile ile ilişkili olduğunu gösterir.
 • C-peptidC-peptid (Connecting Peptide İnsulin, İnsulin C-peptid, Proinsulin C-peptid) Referans değerler 1,1 - 3,2 ng/mL SI ünite dönüşüm katsayısı x0,33=nmol/L İnterfere edici faktörleri -C-peptidin büyük bölümü böbrekte yıkıldığından böbrek yetersizliğinde artmış seviyeler görülür. -İlaçlar artmış C-peptid seviyesine neden olabilirler (örnek: sulfanilüre gibi oral hipoglisemik ajanlar). Klinik kullanımı İnsulin ile tedavi edilen diyabetli hastalarda rezidüel β-hücre fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ne kadar insulin enjeksiyonu yapılacağını gösterir. β-hücre rezervlerinin ilerleyen tüketimi c-peptid seviyesi ile takip edilebilir. C-peptid seviyeleri aynı zamanda metabolik stabilitenin ölçümünde kullanılabilir. Uzun sürmeyen diabetes mellituslarda, c-peptidin normal değere dönmesi remisyonun sağlandığını gösterir. C-peptid 135 Yükseldiği durumlar -İnsulinoma, -Oral hipoglisemik ilaçlar, -Böbrek yetmezliği, -Tip 2 diabetes mellitus, -Glukoz alımı, -Vagal stimülasyon, -Hipokalemi, -Tirotoksikozis, -Cushing sendromu, -Gebelik, -Pankreas transplantasyonu, -Akromegali. Azaldığı durumlar -Tip 1 diabetes mellitus, -İnsulin tedavisi, -Tiazid grubu diüretikler, -Alkol kullanımı, -Pankreatektomi sonrasında, -Reaktif hipoglisemi.
 • C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP)C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP) Referans değerler <3mg/L Kardiyak risk; Düşük: <1,0 mg/dL Orta: 1,0-3,0 mg/dL Yüksek: >3,0 mg/dL İnterfere edici faktörler -Yükselmiş test sonuçları hipertansiyon, yükselmiş body mass indeksi, metabolik sendrom/Diabetes Mellitus, kronik enfeksiyon (gingivitis, bronşit), kronik enflamasyon (Romatoid Artrit) ve düşük HDL/ yüksek trigliserid durumlarında görülebilir. -Sigara içimi artmış seviyelere neden olabilir. -Azalmış test sonuçları orta derecede alkol harcanmasından, kilo kaybı ve artmış egzersizden kaynaklanabilir. -Bazı ilaçlar artmış test sonuçlarına neden olabilir (östrojenler ve progesteronlar). -Bazı ilaçlar azalmış test sonuçlarına neden olabilir (fibratlar, niasin ve statinler). C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP) 137 Klinik kullanımı Akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon hastalıklarının, neoplastik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca (>5 mg/dl)’den yüksek konsantrasyonlar romatoid artritte erezyonların ilerlediğinin göstergesidir. Yüksek serum CRP’si bakteriyel enfeksiyonlar için karakteristik olup viral menenjit veya meningoensefalit için karakteristik değildir. CRP bu hastalıkların klinik takibinde kullanılabilir. Yüksek CRP seviyeleri uygun tedavi ile bakteriyel menenjitte komplikasyon gelişmezse 7 gün içerisinde normale döner. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır. Yükseldiği durumlar -Artrit, -Akut romatizmal ateş, -Reither sendromu, -Chron hastalığı, -Vaskülitler, -SLE, -Doku enfarktüsü ve hasarı, -Akut myokard enfarktüsü, -Pulmoner enfarktüs, -Renal transplantasyon reddi, -Kemik iliği transplant reddi, -Yumuşak doku travmaları, -Bakteriyel enfeksiyon, -Postoperatif yara enfeksiyonu, -İdrar yolu efeksiyonu, -Tüberküloz, -Malign hastalıklar, -Bakteriyel menenjit.
 • Cytomegalovirus IgG ve IgMCytomegalovirus IgG ve IgM Klinik kullanımı CMV, Herpes simpleks, Ebstein barr, Varicella zoster virüs ailesindendir. Enfeksiyon genellikle fetusta, erken çocukluk döneminde, genç yetişkinlerde görülür. Bazı populasyonlarda artmış risk vardır. Erkek homoseksüeller, transplant hastaları, AIDS hastalarında özellikle CMV, cinsel temasla, transplasental yolla, damlacık enfeksiyonuyla, idrar ve servikal sekresyonlarla, kan ürünleriyle, bağışlanan dokularla geçebilir. Klinik bulgu veren enfeksiyonlar en sık olarak immünosupresif tedavi almakta olan renal transplantasyonlularda görülür. Ateş, artralji, pnömoni ve lökopeni gibi bulgularla ortaya çıkar. CMV IgG antikoru enfeksiyondan yaklaşık bir yıl sonra oluşur
 • Çinko (Zn) (İdrar)Çinko (Zn) (İdrar) Referans değerler 150 - 1200 μg/gün Yükseldiği durumlar -Hiperparatiroidizm, -Alkolizm, -Orak hücreli anemi, -Hepatik siroz, -Viral hepatitler, -Total parenteral nutrisyon -Cerrahi sonrası. Azaldığı durumlar -Dwarfizm, -Akut doku hasarı, -Orak hücreli anemi, -Birkaç hafta çinko eksik parenteral beslenme, -Bazı kanserler, özellikle akciğer ve kolon, -Gebelik ve oral kontraseptifler, -Pica ve çinko bağlayıcı ajanlar, -Akrodermatitis enteropatika, -Kronik karaciğer hastalığı, -Stres, -Hipoalbuminemi, -Enfeksiyon, -Malnutrisyon ve azalmış absorbsiyon, -Yanık.
 • Çinko (Zn), (Eritrosit İçi)Çinko (Zn), (Eritrosit İçi) Yöntem AAS Başlıca örnek tipi EDTA’lı tam kan Minimum hacim 2 mL Örnek tüpü – kabı EDTA’lı tüp (Mor kapaklı) Referans değerler 1000 - 2000 μg/dL Klinik kullanımı Kan dolaşımındaki total çinkonun %75-88’i eritrositlerin içinde bulunduğundan, vücudun orta vadedeki çinko düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla eritrosit içi konsantrasyonunun değerlendirilmesi tercih edilebilir. Orak hücreli anemide eritrosit içi çinko düzeyi düşük bulunur.
 • Çinko (Zn), (Saç)Çinko (Zn), (Saç) Referans değerler 100 - 280 μg/g. saç Klinik kullanımı Vücudun uzun vadedeki çinko düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla saç konsantrasyonunun değerlendirilmesi tercih edilebilir.
 • Çinko (Zn), (Serum)Çinko (Zn), (Serum) Referans değerler 50 - 120 μg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x0,153=μmol/L Klinik kullanımı Çinko eksikliğini saptamak için kullanılır. Çinko esansiyel bir elementtir. Karbonik anhidraz, Alkalen fosfataz, RNA ve DNA polimeraz, alkol dehidrogenaz enzimleri için kritik bir kofaktördür. Peptidazlar, kinazlar ve fosforilazlar çinko eksikliğinden en fazla etkilenirler. Çinko, büyüme, puberte ve yara iyileşmesinde önemli role sahiptir. Çinko (Zn), (Serum) 140 Yükseldiği durumlar -Akrodermatitis enteropatika, -Gastrointestinal sistem hastalıkları, -AMI, -Hepatoselüler hastalıklar, -Akut enfeksiyonlar, -Lenfoma, -Pulmoner tüberküloz, -Talasemi majör, -Lösemi, -Gebelik. Azaldığı durumlar -Osteosarkom, -Koroner kalp hastalığı, -Arterioskleroz, -Anemilerde.
 • D-Dimer (Fibrin Yıkım Ürünleri)D-Dimer (Fibrin Yıkım Ürünleri) Referans değerler < 278 ng/mL Klinik kullanımı D-Dimer testi trombin ve plasmin aktivitesini değerlendirir. Fibrinolizis sırasında oluşan fibrin yıkım ürünüdür. Dissemine intravasküler koagulasyon (DIC) varlığında yüksek seviyelerde tespit edilir. Pulmoner embolizm, derin ven trombozu gibi durumlarda da artabilir. Yüksek D-dimer seviyeleri postoperatif dönemdeki hastalarda da dikkati çeker. D-dimer derin ven trombozunun (DVT) tedavisinin takibinde ve rekürrens riskini göstermede kullanılabilir. Ayrıca over karsinomları ve böbrek hastalarında fibrin yıkımının saptanmasında ve derin ven trombozu veya akut myokard enfarktüsünde uygulanan tedavinin takibinde kullanılabilir. D-Dimer (Fibrin Yıkım Ürünleri) 146 Yükseldiği durumlar -Fibrinolizis, -Trombolitik veya doku plazminojen aktivatör ile fibrinolitik tedavisi esnasında, -Derin ven trombozu, -Pulmoner embolizm, -Arteriyel tromboembolizm, -DİK, -Sickle cell anemisindeki vazooklüziv kriz, -Gebelik, -Malignansi, -Cerrahi.
 • Dehidroepiandrostenedion Sülfat (DHEA-SO4)Dehidroepiandrostenedion Sülfat (DHEA-SO4) Referans değerler Erkek: Kadın: AD 0.6-2.7 ng/mL 0.5-2.7 ng/mL DHEA 1.0-9.5 ng/mL 0.4-3.7 ng/mL DHEA-S 280-640 mcg/dL 65-380 mcg/dL SI Ünite Dönüşüm Katsayısı x0,027=μmol/L İnterfere edici faktörler -Testten 1 hafta önce yapılan radyoaktif görüntüleme değersiz test sonuçlarına neden olur. -Androstenedion; artıran ilaçlar (kortikotropin, klomifen, metirapon). -Androstenedion; azaltan ilaçlar (steroidler). Klinik Kullanımı Androstenedionlar (AD), (androstenedion, DHEA ve onun sülfirik esteri DHEA-S), gonadlar ve adrenalde yapılan testesteron ve estronun prekürsörüdür. ACTH onların adrenal sekresyonunu uyarır. Dehidroepiandrostenedion Sülfat (DHEA-SO4) 148 Androjen eksikliği veya aşırı durumların (hirşutizm ve/veya virilizasyon) değerlendirilmesinde yardımcıdır. Düşük doz deksametazon supresyon tedavisinin izlenmesinde kullanılır. Androstenedion ve DHEA sekresyonu epizodiktir ve kortizole benzer diurnal varyasyonlar gösterirler. DHEA-S diurnal varyasyon göstermez ve serumda androstenedion ve DHEA dan daha fazla konsantrasyonda bulunur. Ayrıca DHEA-S; adrenal karsinomalar tarafından aşırı salındığı halde adenomalarda salınmaz. Hirşutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde önemlidir. Diğer androjenlerle (testesteron ve androstenedion) beraber yorumlanmalıdır. Yükseldiği durumlar -Adrenal tümör, -Konjenital adrenal hiperplazi, -Ektopik ACTH üreten tümörler, -Cushing sendromu (bazı olgular), -Stein- Leventhal sendromu, -Ovarian sex kord tümörleri. Azaldığı durumlar -Gonadal yetersizlik, -Primer veya sekonder adrenal yetersizlik.
 • Demir (Fe)Demir (Fe) Referans değerler Erkek; < 19 yaş: 60 - 175 μg/dL 19 yaş: 65 - 175 μg/dL Kadın: 50 - 170 μg/dL Yenidoğan: 100-250 μg/dL Çocuk: 50-120 μg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x0.179 = μmol/L Demir (Fe) 150 İnterfere edici faktörler -Son zamanlardaki kan transfüzyonları, -Son zamanlarda yenilen yüksek demir içerikli besinler, -İlaçlar: Demiri yükseltenler: Kloramfenikol, dekstran, östrojenler, etanol, demir preparatları, metildopa ve oral kontraseptifler -İlaçlar: Demiri azaltanlar: ACTH, kolestramin, kloramfenikol, kolşisin, desferoksamin, metisilin ve testesteron Klinik kullanımı Vücud demirinin %70’i eritrositler içindeki hemoglobinde bulunur. Demirin %30‘u ferritin ve hemosiderrin şeklinde depolanır. Demir+globulin= Transferin. Serum demiri tayini transferrine bağlanan demirin miktar tayinidir. Eritrositlerin oluşumu ve yıkımı, demir metabolizması ve demir taşınımı ile ilgili her türlü durumun değerlendirilmesinde yardımcıdır. Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi, sideroblastik anemi ve demir zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Yükseldiği durumlar -Pernisiyöz, aplastik anemi, -Vitamin B6 eksikliği, -Akut lösemi, -Akut hepatitler, -Hemosiderozis, -Hepatik nekrozis, -Hemakromatozis, -Kurşun toksisitesi, -Hemolitik anemi, -Demir toksisitesi, -Talasemi, -Akut demir zehirlenmeleri, -Massif transfüzyonlar. Demir (Fe) 151 Azaldığı durumlar -Diyetle yetersiz demir alımı, -Demir eksikliği anemisi, -Hipotiroidizm, -Akut ve kronik enfeksiyonlar, -Post operatif dönem, -Kronik kan kaybı, -Demirin yetersiz emilimi, -Gebelik(geç), -Neoplazi, -Kronik gastrointestinal kan kaybı, -Kronik hematüri, -Kronik ağır fizyolojik veya patolojik menstruasyon.
 • Demir Bağlama Kapasitesi (Total), (TDBK)Demir Bağlama Kapasitesi (Total), (TDBK) Referans değerler Erkek: 225-480 μg/dL Kadın: 215-480 μg/dL SI ünite dönüşüm katsayısı x0,179=μmol/L İnterfere edici faktörler -İlaçlar TDBK arttırırlar: Floridler ve oral kontaseptifler. -İlaçlar TDBK azaltırlar: ACTH ve kloramfenikol. Klinik kullanımı Total demir bağlama kapasitesi (TDBK); mobil demire bağlanabilen, tüm proteinlerin bir ölçümüdür. Transferin bu proteinler içinde en fazla miktarda olanıdır. Böylece TDBK, transferrinin indirekt ölçümüdür. Ferritin TDBK içine dahil edilmez. Çünkü o sadece depo demirini bağlar. TDBK, demir eksikliği olanların %70’inde artış gösterir. Transferrin negatif akut faz reaktanıdır. Demir Bağlama Kapasitesi (Total), (TDBK) 153 Transferrin saturasyonu (TS) (%) TS = Serum demir seviyesi x100 TDBK Normal değer: TS= %20-50 TS: < %15 Demir eksikliği anemisi, TS: > %50 Hemolitik, Sideroblastik, Megaloblastik anemiler. Yükseldiği durumlar -Oral kontraseptifler, -Gebeliğin son döneminde -Demir eksikliği anemisi, -Polistemia vera, -Hipokromik anemiler, -Akut hepatitler. Azaldığı durumlar -Hipoproteinemi, -Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler, -Kronik enfeksiyonlar, -Pernisiyöz anemi, -Maligniteler, -Siroz, -Hemolitik anemi, -Hemokromatozis, -Orak hücreli anemi, -Viral hastalıklar, -Talasemiler.
 • Deoksikortizol (Compound S)11-Deoksikortizol (Compound S) Referans değerler < 8 ng/mL Klinik kullanımı Hipotalamik-hipofiz-adrenal aksın ve hipofiz ACTH rezervinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kortizolle baskılanan 80 ng/ml’den az 11- deoksikortizol konsantrasyonları adrenal veya hipofizer yetersizliği gösterir. Yükseldiği durumlar -11-alfa hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen Adrenokortikal hiperplazi, -Adrenal karsinomlar, -ACTH düzeylerinin arttığı durumlar.
 • Diazepam (Valium)Diazepam (Valium®) Referans değerler Tedavi Dozları Diazepam : 0.2-0.8 μg/ml Nordiazepam : 0.2-0.8 μg/ml Her İkisi Toplam : 0.4-1.8 μg/ml Toksik Doz : Her İkisi Toplam : ≥ 5.0 μg/ml Klinik kullanımı Hemen geleneksel antikonvülzan tedaviye cevap vermeyen ani gelişen konvulsif epileptik atakların tedavisinde kullanılır. Benzodiazepin (Diazepam=Valium®) bir prototiptir ve yaygın olarak antianksiyete, hipnotik ve kas gevşetici ajan olarak kullanılır.
 • Difenilhidantoin (Fenitoin)Difenilhidantoin (Fenitoin) Referans değerler Tedavi Dozu : 10- 20 μg/mL Toksik Doz : > 20 μg/mL Olası kritik değerler 25-50 μg/mL arasında toksik etkiler görülür, 100 μg/mL üzeri letal olabilir. Klinik kullanımı Tonik-klonik ve psikomotor nöbetlerin önlenmesi amacıyla kullanılır. Serum konsantrasyonu 30 μg/mL üzerine çıktığında tremor, hiperrefleksi ve letarji gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Klinik uygulamada teropötik kan seviyesinin izlenmesi ve toksisite olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.
 • Digitoksin
 • Digoksin
 • Dinitrofenilhidrazin Testi
 • Direkt Coombs Testi (Direkt Antiglobulin Test)
 • Dopamin
 • D-Xylose Absorbsiyon Tesi (Xylose Testi)
 • Ebstein-Barr Virüs Early Antijen Antikoru (EBV EA Antikor)
 • Ebstein-Barr Virüs Nükleer Antijen (EBNA) IgG Antikorları
 • Ebstein-Barr Virüs Viral Kapsid Antijen Antikoru (VCA)
 • ENA Antikorları
 • Endomysial Antikor (EMA)
 • Enterobius Vermicularis Yumurtası Aranması
 • Eozinofil Katyonik Protein
 • Eozinofil Sayısı
 • Epinefrin (Katekolamin Fraksiyonu, Plazma)
 • Epinefrin (Katekolaminler 24 Saatlik İdrar, Total İdrar Katekolaminleri)
 • Eritropoetin (EPO)
 • Eritrosit Frajilitesi (Osmotik Frajilite)
 • Eritrosit Sayısı (Kırmızı Hücre Sayısı; RBC)
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR; Westergren Yöntemi)
 • Estradiol (E2)
 • Estriol (E3)
 • Etil Alkol, Kanda Alkol
 • Etosüksimid (Petimitit)
 • Faktör IX (Anti-hemofilik Faktör B, Christmas Factor Otoprotrombin II)
 • Faktör V
 • Faktör V R506Q Leiden
 • Faktör VII (Prokonvertin, Stabil Faktör)
 • Faktör VIII (Anti-Hemofilik Faktör)
 • Faktör VIII Tarama (Fibrin Stabilize Edici Faktör)
 • Faktör X (Stuart Faktör; Otoprottrombin C; Otoprotrombin III)
 • Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antesedanı)
 • Faktör XII (Hageman Faktörü)
 • Fenilalanin
 • Fenobarbital (Luminal)
 • Ferriklorid Testi (FeCl3)
 • Ferritin
 • Fibrinojen (Faktör I)
 • Fibronektin ((FN); Fetal Fibronektin)
 • Floresans Treponemal Antikor-Absorbsiyon Tesi
 • Folat (Folik Asit), (Serum)
 • Folik Asit (Eritrosit İçi)
 • Follikül Stimülan Hormon (FSH)
 • Fosfor (P, PO4, Fosfat)
 • Fruktozamin
 • Gabapentin (Neurontin)
 • Gaitada Gizli Kan Araştırılması
 • Gaitada Parazit Araştırılması
 • Gaitada Redüktan Madde
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni (Gaita)
 • Gaitada Tripsin
 • Galaktoz
 • Galaktoz-1-Fosfat Üridil Transferaz (GPUT)
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT; GGPT)
 • Gangliozid Antikorları (GM1, GM1b)
 • Gastrin
 • Glukoz (Serum), (AKŞ)
 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD)
 • Glukozaminoglikanlar (GAGs; Mukopolisakkaritler)
 • Growth Hormon (GH)
 • Gruber-Widal Testi (Salmonella Aglutininleri, Tifoid Aglutininler)
 • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA)
 • HAM Testi
 • Haptoglobulin
 • Helicobacter Pylori Antijeni
 • Helicobacter Pylori Antikorları
 • Hemoglobin
 • Hemoglobin A1c(HbA1c, Glukolize Hemog., Diabetik Kontrol İndeksi )
 • Hemoglobin Elektroforezi (Hb Elektroforezi)
 • Hemoglobin S Tarama (Sikling Testi; Oraklaşma Testi)
 • Hepatit A Antikoru Ig M (Anti-HAV IgM; HAV Ig M; İnfeksiyöz Hepatit)
 • Hepatit A Total Antikorları (IgG+IgM) (Anti-HAV IgG)
 • Hepatit B Viral DNA (Hibridizasyon)
 • Hepatit B Viral DNA (PCR)
 • Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni (HbsAg, Hepatitis Associated Antijen)
 • Hepatit B Virüs Yüzey Antikoru (Anti HBs, HbsAb, Hepatit B Surface Ant.)
 • Hepatit B Virüsü Core Antikoru IgM (Anti-HBc IgM)
 • Hepatit B Virüsü Core Antikoru Total
 • Hepatit B Virüsü ve Antikoru (Anti-Hbe)
 • Hepatit C Antikoru (Anti-HCV)
 • Hepatit C Viral Genotip Tayini
 • Hepatit C Viral RNA (Kalitatif)
 • Hepatit C Viral Yük
 • Hepatit D Viral RNA
 • Hepatit D Virüs Antikoru (Anti-HDV, Delta Antikoru, Anti-Delta)
 • Herpes Simplex Antikorları IgM ve IgG (Herpes Genitalis)
 • Herpes Simplex Virüs (HSV); Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) (BOS)
 • Heterofil Antikor
 • HIV Antijen Testi (HIV p24Ag)
 • HIV Antikor Testleri
 • HIV Nükleik Asit Testleri (HIV-1 Proviral DNA veya RNA)
 • HIV RNA (HIV Viral Yük)
 • Hidroksibütirat Dehidrogenaz (HBDH, Alfa-HD, Alfa-HBD)
 • Hidroksiprolin (Total, 24 Saatlik İdrar)
 • HLA B-27
 • HLA B-7
 • HLA-DR
 • Homogentizik Asit
 • Homosistein
 • Homovanillik Asit (HVA)
 • Human Papilloma Virüs (HPV)
 • Ig G Alt Tipleri
 • İdrarda Redüktan Madde
 • İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi Paneli, Lenfoma Paneli)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi
 • İmmünglobulin A (IgA)
 • İmmünglobulin D (IgD)
 • İmmünglobulin E (IgE)
 • İmmünglobulin G (IgG)
 • İmmünglobulin M (Ig M)
 • İndirect Coombs (Antikor Tarama)
 • İnhalen Allerjenler
 • İnsülin
 • İnsülin Like Growth Factor-1 (IGF-1, Somatomedin C)
 • İyot (I)
 • Jo-1 Otoantikorları
 • Kabakulak Antikorları IgM ve IgG (Mumps Antikorları)
 • Kadmiyum (Cd)
 • Kalay
 • Kalsitonin (Thyrocalcitonin, Human Calcitonin (HCT))
 • Kalsiyum (Ca) (Serum)
 • Kalsiyum (Ca), (İdrar)
 • Kalsiyum (İyonize) (Ca+2)
 • Kan Grupları ve Rh Tayini
 • Kan Kültürü (Hemokültür)
 • Kan pH
 • Kanama Zamanı (IVY Bleeding Time)
 • Kappa Hafif Zincir (Kappa Light Chain)
 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Karnitin, Serbest
 • Laktat (BOS)
 • Laktat (Laktik Asit), (Plazma)
 • Laktat Dehidrogenaz (LDH)
 • Laktoz Tolerans Testi
 • Lamda Hafif Zincir (İdrar)
 • Lamda Hafif Zincir (Serum)
 • Lamotrigine
 • LDH İzoenzim Elektroforezi
 • Legionella Kültürü ve Antikoru
 • Leishmania Antikoru
 • Lenfoma Paneli
 • Lenfosit İmmunofenotiplendirme
 • Lipaz
 • Lipoprotein a (Lp a)
 • Lipoprotein Elektroforezi
 • Listeria Aglutinasyon Testi
 • Lityum (Li)
 • Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1 Antikorları)
 • Lizozim (Muramidaz)
 • Lökosit Alkalen Fosfataz
 • Lupus Antikoagülan ve Antikor Testi
 • Lupus Erythematosus Hücre Testi (LE Hücresi)
 • Luteinizan Hormon (LH, Lutropin)
 • 5-10 Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Enzim Eksikliği
 • Magnezyum (İdrar)
 • Magnezyum (Mg) (Serum)
 • Makroprolaktin
 • Metanefrinler (İdrar)
 • Methemoglobin (MetHb.)
 • Metotreksat
 • Mikroalbumin (MA)
 • Mycobacterium Kültürü (Bactec Yöntemi ile)
 • Mycoplasma Pneumonia Antikorları (IgM ve IgG)
 • Myoglobin (İdrar)
 • Myoglobin (Serum)
 • 5- Nükleotidaz (5-NT)
 • N-Asetil Glukozaminidaz (NAG)
 • Nazal Smear
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • N-Telopeptid (NTx)
 • Nükleer Matriks Protein 44
 • Oksalat (İdrar)
 • Oligoklonal Band Tayini
 • Osmolalite (İdrar)
 • Osmolalite (Serum)
 • Osmotik Frajilite
 • Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)
 • Otoimmün Hastalıkların Tanısı İçin Test Paneli
 • 17 Alfa Hidroksi Progesteron (Serum)
 • Pankreas İslet Cell Antikor (Islet Adacık Antikoru, ICA)
 • Pankreatik Amilaz
 • Paraneoplastik Otoantikor Paneli (Serum veya BOS)
 • Paratiroid Hormon (PTH)
 • Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Parvovirüs B-19 Antikorları IgG ve IgM
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Piruvat
 • Pirüvat Kinaz (PK)
 • Plazminojen Aktivitesi (Plazma)
 • Porfirinler ve Porfobilinojenler (İdrar)
 • Potasyum (BOS)
 • Potasyum (K), (İdrar)
 • Potasyum (K), (Serum)
 • Prealbümin (PAB, TBPA)
 • Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridinolin, Deoksipridinolin, Pyrilinks)
 • Primidon (Mysoline)
 • Progesteron
 • Prolaktin (PRL)
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • Prostatik Asit Fosfataz
 • Protein - Total (Serum)
 • Protein (BOS)
 • Protein (İdrar)
 • Protein C Aktivitesi (Protein C Fonksiyonel)
 • Protein C Antijeni
 • Protein Elektroforezi (İdrar)
 • Protein Elektroforezi (Serum)
 • Protein S Aktivitesi (Protein S Fonksiyonel)
 • Protein S Antijeni
 • Protoporfirin Fraksiyonu (Eritrosit) (FEP)
 • Protrombin Aktivitesi (Faktör II)
 • Protrombin Zamanı (PTZ)
 • Psödokolinesteraz (Serum)
 • Radioallergosorbent Test
 • Quantiferon gold (Latent Tbc Test)
 • QF-PCR Heparinli kordon kanı
 • QF-PCR ile Erken Trizomi Tanı Testi (13,18,21,X,Y) Amniyon sıvısı
 • Rat Bladder Anti Skin Antikor (Paraneoplastik Pemphigus)
 • Redüktan Madde
 • Renin (Aktivite)
 • Respratuvar Virüs Taraması (RT-PCR)
 • Ret Mutasyonları
 • Retikülin Antikoru (Bk. Anti-Retikülin Antikoru)
 • Retikülosit
 • Rett Sendromu Mutasyon Analizi
 • RHD Genotip Tayini (Amniyon Sıvısı)
 • RHD Genotip Tayini (Periferik Kan)
 • Ristosetin Kofaktör (Bk. Von Willebrand Faktör Aktivitesi)
 • RNP Antikorları (Bk. ENA Antikor Profi li)
 • Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif )
 • Rota Virüs Antijen (Bk. Gaitada Rota Virüs Antijeni))
 • RSV IgG
 • RSV IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgG Westernblot
 • Rubella IgG Avidite Testi
 • Rubella IgM
 • Rubeola Antikorları (Bk. Kızamık IgM, IgG)
 • Saccharomyces cerevisiae Antikorları IgA ve IgG
 • Safra Asitleri
 • Salisilat
 • Salmonella Antikoru (Bk. Gruber Widal)
 • Salmonella Selektif Kültürü
 • Scl-70 Antikorları (Ayrıca Bk. ENA Antikor Profi li)
 • Sedimentasyon (1 saat)
 • Selenyum
 • Selofan Bant (Oksiyur Yumurtası Aranması)
 • Serotonin
 • Seruloplazmin
 • SGOT (Bk. AST)
 • SGPT (Bk. ALT)
 • SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin)
 • Sıtma İncelemesi (Bk. Kanda Plazmodium Aranması)
 • Sikling Testi
 • Siklosporin
 • Sirolimus
 • Sistatin C
 • Sistin
 • Sitrat
 • Siyanür
 • SLA (Soluble Liver Antigen) (Bk. Otoimmün Hepatit Paneli)
 • Sm Antikoru (Smith Antikoru) (Ayrıca Bk. ENA Antikor Profi li)
 • Smith Magenis sendromu del (17) (p11.2)
 • Smooth Muscle Antikor (Bk. Anti-Smooth Muscle Antikor)
 • Sodyum
 • Soğuk Aglütinasyon
 • Soluble Transferrin Receptor (sTFR)
 • Somatomedin C (Bk. IGF-1)
 • Sotos sendromu (NSD1 delesyonu)
 • Sperm Antikoru (Bk. Anti-Sperm Antikoru)
 • Sperm Fruktoz
 • Sperm Hazırlama
 • Sperm HOS Testi
 • Sperm Kültürü
 • Sperm Mar Testi
 • Sperm Morfolojisi (Kruger)
 • Sperm Vital İnceleme
 • Sperm Yıkama
 • Spermogram
 • SMA Mutasyon Analizi (SMN) (Egzon7, 8 delesyonu)
 • SRY Delesyonu
 • SS-A Antikoru (Bk. Anti-Ro Antikoru ve ENA Antikor Profi li)
 • SS-B Antikoru (Bk. Anti-La Antikoru ve ENA Antikor Profi li)
 • Sterkobilinojen
 • Subtelomerik Delesyon Analizi
 • Sukroz Hemoliz Testi
 • Suş İdentifi kasyonu (Otomatize Sistem)
 • Sülfat
 • Şarbon Kültürü (Bk. Bacillus anthracis Kültürü)
 • Şeker Kromatografi si
 • t(1;19)(q23;p13.3)
 • t(11;14)(q13;q32) (CCND1/IGH Füzyonu)
 • t(12;21)(p12;q22) (TEL/AML1 Füzyonu)
 • t(12;21)(p12;q22) (TEL/AML1 Füzyonu)
 • t(14;18)(q32;q21) (IGH/BCL2 Füzyonu)
 • t(15;17)(q22;q21) (PML/RARA Füzyonu)
 • t(16;16)(p13;q22) / inv(16) (p13q22)
 • t(4;11)(q21;q23)
 • t(4;14)(p16;q32)
 • t(5;12)(q31-q33;p13) PGFR Beta/ETV6 Füzyonu
 • t(8;14)(q24;q32)
 • t(8;21)(q22;q22) (ETO/AML1 Füzyonu)
 • t(8;21)(q22;q22) (ETO/AML1 Füzyonu)
 • t(9;22)(q34;q11.2) (BCR/ABL Füzyonu)
 • T3 (Triiyodotironin)
 • T4 (Tiroksin)
 • Tacrolimus
 • Tam Kan Sayımı
 • Taş Analizi (FTIR)
 • Tay- Sacs Hastalığı (Gm2 gliosidozis, Hekzosaminidaz A)
 • TCA (Trikloroasetik Asit)
 • TCE (Trikloroetanol)
 • Tek Mutasyon Analizi
 • Teofi lin
 • Ter Testi (Bk. Klorür [ter])
 • Testosteron (Serbest)
 • Testosteron (Total)
 • Tetanoz IgG İmmünite Kontrol
 • Tiroglobulin (Tg)
 • Tiroid Mikrozomal Antikor (Anti-M) (Bk. Anti-TPO)
 • Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG)
 • Toksoplazma (Total Antikor)
 • Toksoplazma IgG
 • Toksoplazma IgG Avidite Testi
 • Toksoplazma IgM
 • Toksoplazma İndeks
 • Toksoplazma PCR (Kantitatif )
 • Topiramat
 • Total Kolesterol
 • Total Protein
 • Total Protein (BOS)
 • Total Protein (İdrar)
 • Total P1NP
 • TPIHA
 • TPIHA (Kantitatif )
 • Transferrin
 • Transferrin Satürasyonu
 • Trichomonas Kültürü
 • Trigliserit
 • Trizomi 4
 • Trizomi 7
 • Trizomi 84
 • Trizomi 10
 • Trizomi 17
 • Trombin Zamanı
 • Trombosit Fonksiyon Testleri (Kollajen, ADP, Epinefrin, Ristosetin)
 • Trombosit Sayısı
 • Troponin I
 • Troponin T
 • TRP (Tübüler Fosfat Reabsorbsiyonu)
 • TSH (Tiroid Stimülan Hormon, s-TSH)
 • TSH Reseptör Antikoru
 • Tüberküloz İlaç Direnci (Majör)
 • Tüberküloz İlaç Direnci (Minör)
 • Tüberküloz Kültürü
 • Tüberküloz PCR
 • Tüm Kromozom FISH (46 Kromozom Boyama)
 • U1RNP Antikoru
 • Ureaplasma urealyticum (Bk.Ürogenital Mycoplasma)
 • Üçlü Tarama Testi (Bk. İkinci Trimester Tarama Testi)
 • Üre Nefes Testi (Bk. Helicobacter Pylori Üre Nefes Testi)
 • Üre Nitrojeni
 • Üretral Akıntı Kültürü (Trichomonas ve Gonokok Kültürü)
 • Ürik Asit
 • Ürogenital Mycoplasma (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Üropepsinojen
 • Üroporfi rin (Bk. Porfi rinler)
 • Vaginal Kültür (Gonokok, trichomonas, candida, gardnerella)
 • Valproik Asit
 • Varicella Zoster Antikorları (Bk. VZV IgM ve IgG)
 • VDRL
 • VDRL (Semikantitatif )
 • VDRL Kart Test (RPR)
 • Velocardiofacial sendrom (22q11 delesyonu)
 • Vibrio Kültürü (Kolera kültürü)
 • Vigabatrin
 • Vitamin A (Retinol)
 • Vitamin B1 (Tiamin)
 • Vitamin B12
 • Vitamin B2 (Ribofl avin)
 • Vitamin B6 (Pridoksin)
 • Vitamin C
 • Vitamin D3 (1,25-(OH)2-Kolekalsiferol)
 • Vitamin D3 (25-OH-Kolekalsiferol)
 • Vitamin E (Alfa-Tokoferol)
 • VMA (Vanilmandelik Asit)
 • Von Willebrand Faktör Aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)
 • Von Willebrand Faktör Antijen
 • VZV IgG
 • VZV IgG (BOS)
 • VZV IgM
 • VZV İndeks
 • VZV PCR
 • Warfarin Direnci (VKORC1) (CYP2C9)
 • Weil-Felix Testi
 • Williams sendromu (7q11.23 delesyonu)
 • Wilson hastalığı (His1069Gln, Arg778Leu, Asn1270Ser ve ekzon 8,14 ve 18)
 • Wolf-Hirschhorn Sendromu Mutasyon Analizi
 • Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi
 • Yara Kültürü
 • Yenidoğanda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması-Kapsamlı (Tandem Mass ile Metabolik Tarama, Biotinidaz Aktivitesi, Neonatal TSH)
 • Yenidoğanda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması (Tandem Mass ile Metabolik Tarama, Biotinidaz Aktivitesi)
 • YMDD Mutasyon Analizi (Bk. Lamivudine İlaç Direnci)